ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یاسر وحیدشاد، امیرحسین خدابخشی، (1398). بررسی عوامل مختلف برعمق نفوذ و پهنای جوش آلیاژ Ti-6Al-4V جوشکاری شده با روش پلاسما، مجله مواد نوین، 10(2)، 33-48. magiran.com/p2094254
Yaser Vahidshad , Amir Hossein Khodabakhshi, (2020). An Investigation of different parameters on the penetration depth and welding width of Ti-6Al-4V alloy by plasma arc welding, New Materials, 10(2), 33-48. magiran.com/p2094254
یاسر وحیدشاد، امیرحسین خدابخشی، بررسی عوامل مختلف برعمق نفوذ و پهنای جوش آلیاژ Ti-6Al-4V جوشکاری شده با روش پلاسما. مجله مواد نوین، 1398؛ 10(2): 33-48. magiran.com/p2094254
Yaser Vahidshad , Amir Hossein Khodabakhshi, An Investigation of different parameters on the penetration depth and welding width of Ti-6Al-4V alloy by plasma arc welding, New Materials, 2020; 10(2): 33-48. magiran.com/p2094254
یاسر وحیدشاد، امیرحسین خدابخشی، "بررسی عوامل مختلف برعمق نفوذ و پهنای جوش آلیاژ Ti-6Al-4V جوشکاری شده با روش پلاسما"، مجله مواد نوین 10، شماره 2 (1398): 33-48. magiran.com/p2094254
Yaser Vahidshad , Amir Hossein Khodabakhshi, "An Investigation of different parameters on the penetration depth and welding width of Ti-6Al-4V alloy by plasma arc welding", New Materials 10, no.2 (2020): 33-48. magiran.com/p2094254
یاسر وحیدشاد، امیرحسین خدابخشی، (1398). 'بررسی عوامل مختلف برعمق نفوذ و پهنای جوش آلیاژ Ti-6Al-4V جوشکاری شده با روش پلاسما'، مجله مواد نوین، 10(2)، صص.33-48. magiran.com/p2094254
Yaser Vahidshad , Amir Hossein Khodabakhshi, (2020). 'An Investigation of different parameters on the penetration depth and welding width of Ti-6Al-4V alloy by plasma arc welding', New Materials, 10(2), pp.33-48. magiran.com/p2094254
یاسر وحیدشاد؛ امیرحسین خدابخشی. "بررسی عوامل مختلف برعمق نفوذ و پهنای جوش آلیاژ Ti-6Al-4V جوشکاری شده با روش پلاسما". مجله مواد نوین، 10 ،2 ، 1398، 33-48. magiran.com/p2094254
Yaser Vahidshad ; Amir Hossein Khodabakhshi. "An Investigation of different parameters on the penetration depth and welding width of Ti-6Al-4V alloy by plasma arc welding", New Materials, 10, 2, 2020, 33-48. magiran.com/p2094254
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال