ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ماهرخ فرجی، بهنام مکوندی، سعید بختیارپور، زهرا افتخار صعادی، پروین احتشام زاده، (1398). اثربخشی آموزش فلسفه بر رشد قضاوت اخلاقی، رفتار جامعه یار و مهار خشم در دانش آموزان شهر اهواز، مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 16(36)، 97-122. magiran.com/p2094323
Mahrokh Faraji, Behnam Makvandi , Saeed Bakhtiyar Pour, Zahra Eftekhar Saadi, Parvin Ehteshamzadeh, (2019). Effectiveness of philosophy education on the development of moral judgment, prosocial behavior and anger control in the students in Ahwaz city, Journal of Educational Psychology Studies, 16(36), 97-122. magiran.com/p2094323
ماهرخ فرجی، بهنام مکوندی، سعید بختیارپور، زهرا افتخار صعادی، پروین احتشام زاده، اثربخشی آموزش فلسفه بر رشد قضاوت اخلاقی، رفتار جامعه یار و مهار خشم در دانش آموزان شهر اهواز. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 1398؛ 16(36): 97-122. magiran.com/p2094323
Mahrokh Faraji, Behnam Makvandi , Saeed Bakhtiyar Pour, Zahra Eftekhar Saadi, Parvin Ehteshamzadeh, Effectiveness of philosophy education on the development of moral judgment, prosocial behavior and anger control in the students in Ahwaz city, Journal of Educational Psychology Studies, 2019; 16(36): 97-122. magiran.com/p2094323
ماهرخ فرجی، بهنام مکوندی، سعید بختیارپور، زهرا افتخار صعادی، پروین احتشام زاده، "اثربخشی آموزش فلسفه بر رشد قضاوت اخلاقی، رفتار جامعه یار و مهار خشم در دانش آموزان شهر اهواز"، مجله مطالعات روانشناسی تربیتی 16، شماره 36 (1398): 97-122. magiran.com/p2094323
Mahrokh Faraji, Behnam Makvandi , Saeed Bakhtiyar Pour, Zahra Eftekhar Saadi, Parvin Ehteshamzadeh, "Effectiveness of philosophy education on the development of moral judgment, prosocial behavior and anger control in the students in Ahwaz city", Journal of Educational Psychology Studies 16, no.36 (2019): 97-122. magiran.com/p2094323
ماهرخ فرجی، بهنام مکوندی، سعید بختیارپور، زهرا افتخار صعادی، پروین احتشام زاده، (1398). 'اثربخشی آموزش فلسفه بر رشد قضاوت اخلاقی، رفتار جامعه یار و مهار خشم در دانش آموزان شهر اهواز'، مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 16(36)، صص.97-122. magiran.com/p2094323
Mahrokh Faraji, Behnam Makvandi , Saeed Bakhtiyar Pour, Zahra Eftekhar Saadi, Parvin Ehteshamzadeh, (2019). 'Effectiveness of philosophy education on the development of moral judgment, prosocial behavior and anger control in the students in Ahwaz city', Journal of Educational Psychology Studies, 16(36), pp.97-122. magiran.com/p2094323
ماهرخ فرجی؛ بهنام مکوندی؛ سعید بختیارپور؛ زهرا افتخار صعادی؛ پروین احتشام زاده. "اثربخشی آموزش فلسفه بر رشد قضاوت اخلاقی، رفتار جامعه یار و مهار خشم در دانش آموزان شهر اهواز". مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 16 ،36 ، 1398، 97-122. magiran.com/p2094323
Mahrokh Faraji; Behnam Makvandi ; Saeed Bakhtiyar Pour; Zahra Eftekhar Saadi; Parvin Ehteshamzadeh. "Effectiveness of philosophy education on the development of moral judgment, prosocial behavior and anger control in the students in Ahwaz city", Journal of Educational Psychology Studies, 16, 36, 2019, 97-122. magiran.com/p2094323
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال