ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فائزه نمازی، فاطمه کتابچی، منصور مقیمی، نسرین هادی، میرزامحمد رئیسی نیا، (1398). بیان miR-485-3p در لوسمی لنفوسیتی مزمن با هدف قرار دادن FOXD3، مجله بین المللی علوم آزمایشگاهی، 7(1)، 23-29. magiran.com/p2094522
Faezeh Namazi, Fatemeh Ketabchi, Mansour Moghimi, Nasrin Hadi, Mirza Mohammad Raisina, (2020). Expression of miR-485-3p and its Target FOXD3 in Chronic Lymphocytic Leukemia, International Journal of Medical Laboratory, 7(1), 23-29. magiran.com/p2094522
فائزه نمازی، فاطمه کتابچی، منصور مقیمی، نسرین هادی، میرزامحمد رئیسی نیا، بیان miR-485-3p در لوسمی لنفوسیتی مزمن با هدف قرار دادن FOXD3. مجله بین المللی علوم آزمایشگاهی، 1398؛ 7(1): 23-29. magiran.com/p2094522
Faezeh Namazi, Fatemeh Ketabchi, Mansour Moghimi, Nasrin Hadi, Mirza Mohammad Raisina, Expression of miR-485-3p and its Target FOXD3 in Chronic Lymphocytic Leukemia, International Journal of Medical Laboratory, 2020; 7(1): 23-29. magiran.com/p2094522
فائزه نمازی، فاطمه کتابچی، منصور مقیمی، نسرین هادی، میرزامحمد رئیسی نیا، "بیان miR-485-3p در لوسمی لنفوسیتی مزمن با هدف قرار دادن FOXD3"، مجله بین المللی علوم آزمایشگاهی 7، شماره 1 (1398): 23-29. magiran.com/p2094522
Faezeh Namazi, Fatemeh Ketabchi, Mansour Moghimi, Nasrin Hadi, Mirza Mohammad Raisina, "Expression of miR-485-3p and its Target FOXD3 in Chronic Lymphocytic Leukemia", International Journal of Medical Laboratory 7, no.1 (2020): 23-29. magiran.com/p2094522
فائزه نمازی، فاطمه کتابچی، منصور مقیمی، نسرین هادی، میرزامحمد رئیسی نیا، (1398). 'بیان miR-485-3p در لوسمی لنفوسیتی مزمن با هدف قرار دادن FOXD3'، مجله بین المللی علوم آزمایشگاهی، 7(1)، صص.23-29. magiran.com/p2094522
Faezeh Namazi, Fatemeh Ketabchi, Mansour Moghimi, Nasrin Hadi, Mirza Mohammad Raisina, (2020). 'Expression of miR-485-3p and its Target FOXD3 in Chronic Lymphocytic Leukemia', International Journal of Medical Laboratory, 7(1), pp.23-29. magiran.com/p2094522
فائزه نمازی؛ فاطمه کتابچی؛ منصور مقیمی؛ نسرین هادی؛ میرزامحمد رئیسی نیا. "بیان miR-485-3p در لوسمی لنفوسیتی مزمن با هدف قرار دادن FOXD3". مجله بین المللی علوم آزمایشگاهی، 7 ،1 ، 1398، 23-29. magiran.com/p2094522
Faezeh Namazi; Fatemeh Ketabchi; Mansour Moghimi; Nasrin Hadi; Mirza Mohammad Raisina. "Expression of miR-485-3p and its Target FOXD3 in Chronic Lymphocytic Leukemia", International Journal of Medical Laboratory, 7, 1, 2020, 23-29. magiran.com/p2094522
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال