ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Tannaz Valadbeigi, Naghi Dara, Hamidreza Tabatabaee, Saleheh Tajalli, Koorosh Etemad, Amirhossein Hosseini, Maryam Ghorbani, Fatemeh Zolfizadeh, Negar Piri, Niloufar Taherpour, Ali Akbar Sayyari, Mohammad Kazemian, Minoo Fallahi, Mahmoud Hajipour , (2020). Maternal Risk Factors of Neonatal Mortality in Iran: A Case-Control Study, International Journal of Pediatrics, 8(74), 10865-10874. magiran.com/p2094534
Tannaz Valadbeigi, Naghi Dara, Hamidreza Tabatabaee, Saleheh Tajalli, Koorosh Etemad, Amirhossein Hosseini, Maryam Ghorbani, Fatemeh Zolfizadeh, Negar Piri, Niloufar Taherpour, Ali Akbar Sayyari, Mohammad Kazemian, Minoo Fallahi, Mahmoud Hajipour , Maternal Risk Factors of Neonatal Mortality in Iran: A Case-Control Study, International Journal of Pediatrics, 2020; 8(74): 10865-10874. magiran.com/p2094534
Tannaz Valadbeigi, Naghi Dara, Hamidreza Tabatabaee, Saleheh Tajalli, Koorosh Etemad, Amirhossein Hosseini, Maryam Ghorbani, Fatemeh Zolfizadeh, Negar Piri, Niloufar Taherpour, Ali Akbar Sayyari, Mohammad Kazemian, Minoo Fallahi, Mahmoud Hajipour , "Maternal Risk Factors of Neonatal Mortality in Iran: A Case-Control Study", International Journal of Pediatrics 8, no.74 (2020): 10865-10874. magiran.com/p2094534
Tannaz Valadbeigi, Naghi Dara, Hamidreza Tabatabaee, Saleheh Tajalli, Koorosh Etemad, Amirhossein Hosseini, Maryam Ghorbani, Fatemeh Zolfizadeh, Negar Piri, Niloufar Taherpour, Ali Akbar Sayyari, Mohammad Kazemian, Minoo Fallahi, Mahmoud Hajipour , (2020). 'Maternal Risk Factors of Neonatal Mortality in Iran: A Case-Control Study', International Journal of Pediatrics, 8(74), pp.10865-10874. magiran.com/p2094534
Tannaz Valadbeigi; Naghi Dara; Hamidreza Tabatabaee; Saleheh Tajalli; Koorosh Etemad; Amirhossein Hosseini; Maryam Ghorbani; Fatemeh Zolfizadeh; Negar Piri; Niloufar Taherpour; Ali Akbar Sayyari; Mohammad Kazemian; Minoo Fallahi; Mahmoud Hajipour . "Maternal Risk Factors of Neonatal Mortality in Iran: A Case-Control Study", International Journal of Pediatrics, 8, 74, 2020, 10865-10874. magiran.com/p2094534
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال