ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حبیب احمدی، حسین درجانی، (1398). شاخص سازی و سنجش سرمایه اجتماعی خانواده کارکنان پلیس (مطالعه موردی: کارکنان فرماندهی انتظامی شرق استان تهران)، نشریه پلیس زن، 13(31)، 5-19. magiran.com/p2094591
Habib Ahmadi , Hoseein Darjanie, (2019). Indexing and Measuring the Social Capital of Police Officers' Families(Case Study: East Tehran Police Command Staff), Police Women, 13(31), 5-19. magiran.com/p2094591
حبیب احمدی، حسین درجانی، شاخص سازی و سنجش سرمایه اجتماعی خانواده کارکنان پلیس (مطالعه موردی: کارکنان فرماندهی انتظامی شرق استان تهران). نشریه پلیس زن، 1398؛ 13(31): 5-19. magiran.com/p2094591
Habib Ahmadi , Hoseein Darjanie, Indexing and Measuring the Social Capital of Police Officers' Families(Case Study: East Tehran Police Command Staff), Police Women, 2019; 13(31): 5-19. magiran.com/p2094591
حبیب احمدی، حسین درجانی، "شاخص سازی و سنجش سرمایه اجتماعی خانواده کارکنان پلیس (مطالعه موردی: کارکنان فرماندهی انتظامی شرق استان تهران)"، نشریه پلیس زن 13، شماره 31 (1398): 5-19. magiran.com/p2094591
Habib Ahmadi , Hoseein Darjanie, "Indexing and Measuring the Social Capital of Police Officers' Families(Case Study: East Tehran Police Command Staff)", Police Women 13, no.31 (2019): 5-19. magiran.com/p2094591
حبیب احمدی، حسین درجانی، (1398). 'شاخص سازی و سنجش سرمایه اجتماعی خانواده کارکنان پلیس (مطالعه موردی: کارکنان فرماندهی انتظامی شرق استان تهران)'، نشریه پلیس زن، 13(31)، صص.5-19. magiran.com/p2094591
Habib Ahmadi , Hoseein Darjanie, (2019). 'Indexing and Measuring the Social Capital of Police Officers' Families(Case Study: East Tehran Police Command Staff)', Police Women, 13(31), pp.5-19. magiran.com/p2094591
حبیب احمدی؛ حسین درجانی. "شاخص سازی و سنجش سرمایه اجتماعی خانواده کارکنان پلیس (مطالعه موردی: کارکنان فرماندهی انتظامی شرق استان تهران)". نشریه پلیس زن، 13 ،31 ، 1398، 5-19. magiran.com/p2094591
Habib Ahmadi ; Hoseein Darjanie. "Indexing and Measuring the Social Capital of Police Officers' Families(Case Study: East Tehran Police Command Staff)", Police Women, 13, 31, 2019, 5-19. magiran.com/p2094591
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال