ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرزو مجرد، حسین قمری کیوی، احمدرضا کیانی، (1398). اثربخشی مشاوره راه حل محور در کاهش ریسک طلاق و ناسازگاری زناشویی در زنان متقاضی طلاق، نشریه پلیس زن، 13(31)، 20-36. magiran.com/p2094592
Arezoo Mojarrad , Hosein Ghamari Kivi, Ahmadreza Kiani, (2019). The effectiveness of counseling-based solutions focused to reduce the risk of divorce and marital discord in disagreeable women, Police Women, 13(31), 20-36. magiran.com/p2094592
آرزو مجرد، حسین قمری کیوی، احمدرضا کیانی، اثربخشی مشاوره راه حل محور در کاهش ریسک طلاق و ناسازگاری زناشویی در زنان متقاضی طلاق. نشریه پلیس زن، 1398؛ 13(31): 20-36. magiran.com/p2094592
Arezoo Mojarrad , Hosein Ghamari Kivi, Ahmadreza Kiani, The effectiveness of counseling-based solutions focused to reduce the risk of divorce and marital discord in disagreeable women, Police Women, 2019; 13(31): 20-36. magiran.com/p2094592
آرزو مجرد، حسین قمری کیوی، احمدرضا کیانی، "اثربخشی مشاوره راه حل محور در کاهش ریسک طلاق و ناسازگاری زناشویی در زنان متقاضی طلاق"، نشریه پلیس زن 13، شماره 31 (1398): 20-36. magiran.com/p2094592
Arezoo Mojarrad , Hosein Ghamari Kivi, Ahmadreza Kiani, "The effectiveness of counseling-based solutions focused to reduce the risk of divorce and marital discord in disagreeable women", Police Women 13, no.31 (2019): 20-36. magiran.com/p2094592
آرزو مجرد، حسین قمری کیوی، احمدرضا کیانی، (1398). 'اثربخشی مشاوره راه حل محور در کاهش ریسک طلاق و ناسازگاری زناشویی در زنان متقاضی طلاق'، نشریه پلیس زن، 13(31)، صص.20-36. magiran.com/p2094592
Arezoo Mojarrad , Hosein Ghamari Kivi, Ahmadreza Kiani, (2019). 'The effectiveness of counseling-based solutions focused to reduce the risk of divorce and marital discord in disagreeable women', Police Women, 13(31), pp.20-36. magiran.com/p2094592
آرزو مجرد؛ حسین قمری کیوی؛ احمدرضا کیانی. "اثربخشی مشاوره راه حل محور در کاهش ریسک طلاق و ناسازگاری زناشویی در زنان متقاضی طلاق". نشریه پلیس زن، 13 ،31 ، 1398، 20-36. magiran.com/p2094592
Arezoo Mojarrad ; Hosein Ghamari Kivi; Ahmadreza Kiani. "The effectiveness of counseling-based solutions focused to reduce the risk of divorce and marital discord in disagreeable women", Police Women, 13, 31, 2019, 20-36. magiran.com/p2094592
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال