ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید صفریان زنگیر، بهروز سبحانی، صیاد اصغری، (1398). مدل‏ سازی و پایش پدیده خشک سالی در جنوب غرب ایران با استفاده از شاخص جدید فازی، فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی، 51(110)، 673-692. magiran.com/p2094604
Vahid Safarian Zengir, Behroz Sobhani , Sayyad Asghare Saraskanrod, (2019). Modeling and monitoring Drought phenomenon in southwest of Iran Using the new fuzzy index, Physical Geography Research Quarterly, 51(110), 673-692. magiran.com/p2094604
وحید صفریان زنگیر، بهروز سبحانی، صیاد اصغری، مدل‏ سازی و پایش پدیده خشک سالی در جنوب غرب ایران با استفاده از شاخص جدید فازی. فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی، 1398؛ 51(110): 673-692. magiran.com/p2094604
Vahid Safarian Zengir, Behroz Sobhani , Sayyad Asghare Saraskanrod, Modeling and monitoring Drought phenomenon in southwest of Iran Using the new fuzzy index, Physical Geography Research Quarterly, 2019; 51(110): 673-692. magiran.com/p2094604
وحید صفریان زنگیر، بهروز سبحانی، صیاد اصغری، "مدل‏ سازی و پایش پدیده خشک سالی در جنوب غرب ایران با استفاده از شاخص جدید فازی"، فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی 51، شماره 110 (1398): 673-692. magiran.com/p2094604
Vahid Safarian Zengir, Behroz Sobhani , Sayyad Asghare Saraskanrod, "Modeling and monitoring Drought phenomenon in southwest of Iran Using the new fuzzy index", Physical Geography Research Quarterly 51, no.110 (2019): 673-692. magiran.com/p2094604
وحید صفریان زنگیر، بهروز سبحانی، صیاد اصغری، (1398). 'مدل‏ سازی و پایش پدیده خشک سالی در جنوب غرب ایران با استفاده از شاخص جدید فازی'، فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی، 51(110)، صص.673-692. magiran.com/p2094604
Vahid Safarian Zengir, Behroz Sobhani , Sayyad Asghare Saraskanrod, (2019). 'Modeling and monitoring Drought phenomenon in southwest of Iran Using the new fuzzy index', Physical Geography Research Quarterly, 51(110), pp.673-692. magiran.com/p2094604
وحید صفریان زنگیر؛ بهروز سبحانی؛ صیاد اصغری. "مدل‏ سازی و پایش پدیده خشک سالی در جنوب غرب ایران با استفاده از شاخص جدید فازی". فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی، 51 ،110 ، 1398، 673-692. magiran.com/p2094604
Vahid Safarian Zengir; Behroz Sobhani ; Sayyad Asghare Saraskanrod. "Modeling and monitoring Drought phenomenon in southwest of Iran Using the new fuzzy index", Physical Geography Research Quarterly, 51, 110, 2019, 673-692. magiran.com/p2094604
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال