ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طیبه حسن طهرانی، سادات سید باقر مداح، مسعود فلاحی خشکناب، فرحناز محمدی شاهبلاغی، عباس عیادی، (1398). پیامدهای رعایت حریم خصوصی بیماران بستری در بیمارستان: تحلیل محتوای کیفی، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 27(6)، 441-450. magiran.com/p2094752
Tayebeh Hasan Tehrani, Sadat Seyed Bagher Maddah, Masoud Fallahi Khoshknab, Farhnaz Mohammadi Shahbooulaghi, Abbas Ebadi, (2020). Outcomes of Observance Privacy in Hospitalized Patients: A Qualitative Content Analysis, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 27(6), 441-450. magiran.com/p2094752
طیبه حسن طهرانی، سادات سید باقر مداح، مسعود فلاحی خشکناب، فرحناز محمدی شاهبلاغی، عباس عیادی، پیامدهای رعایت حریم خصوصی بیماران بستری در بیمارستان: تحلیل محتوای کیفی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 1398؛ 27(6): 441-450. magiran.com/p2094752
Tayebeh Hasan Tehrani, Sadat Seyed Bagher Maddah, Masoud Fallahi Khoshknab, Farhnaz Mohammadi Shahbooulaghi, Abbas Ebadi, Outcomes of Observance Privacy in Hospitalized Patients: A Qualitative Content Analysis, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 2020; 27(6): 441-450. magiran.com/p2094752
طیبه حسن طهرانی، سادات سید باقر مداح، مسعود فلاحی خشکناب، فرحناز محمدی شاهبلاغی، عباس عیادی، "پیامدهای رعایت حریم خصوصی بیماران بستری در بیمارستان: تحلیل محتوای کیفی"، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا 27، شماره 6 (1398): 441-450. magiran.com/p2094752
Tayebeh Hasan Tehrani, Sadat Seyed Bagher Maddah, Masoud Fallahi Khoshknab, Farhnaz Mohammadi Shahbooulaghi, Abbas Ebadi, "Outcomes of Observance Privacy in Hospitalized Patients: A Qualitative Content Analysis", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 27, no.6 (2020): 441-450. magiran.com/p2094752
طیبه حسن طهرانی، سادات سید باقر مداح، مسعود فلاحی خشکناب، فرحناز محمدی شاهبلاغی، عباس عیادی، (1398). 'پیامدهای رعایت حریم خصوصی بیماران بستری در بیمارستان: تحلیل محتوای کیفی'، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 27(6)، صص.441-450. magiran.com/p2094752
Tayebeh Hasan Tehrani, Sadat Seyed Bagher Maddah, Masoud Fallahi Khoshknab, Farhnaz Mohammadi Shahbooulaghi, Abbas Ebadi, (2020). 'Outcomes of Observance Privacy in Hospitalized Patients: A Qualitative Content Analysis', Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 27(6), pp.441-450. magiran.com/p2094752
طیبه حسن طهرانی؛ سادات سید باقر مداح؛ مسعود فلاحی خشکناب؛ فرحناز محمدی شاهبلاغی؛ عباس عیادی. "پیامدهای رعایت حریم خصوصی بیماران بستری در بیمارستان: تحلیل محتوای کیفی". مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 27 ،6 ، 1398، 441-450. magiran.com/p2094752
Tayebeh Hasan Tehrani; Sadat Seyed Bagher Maddah; Masoud Fallahi Khoshknab; Farhnaz Mohammadi Shahbooulaghi; Abbas Ebadi. "Outcomes of Observance Privacy in Hospitalized Patients: A Qualitative Content Analysis", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 27, 6, 2020, 441-450. magiran.com/p2094752
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال