ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی شعبان، فرشید قادری فر، حمیدرضا صادقی پور، احد یامچی، (1398). اثر زوال مصنوعی و انبارداری طبیعی بر نشت کاتیونی و قابلیت حیات بذرهای نخود ایرانی (Cicer arietinum) رقم هاشم، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(4)، 441-456. magiran.com/p2094880
Mahdi Shaban , Farshid Ghaderifar, Hamidreza Sadeghipour, Ahad Yamchi, (2020). Effect of artificial aging and natural storage on cation leakage and viability of Iranian chickpea (Cicer arietinum) seeds cv. Hashem, Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(4), 441-456. magiran.com/p2094880
مهدی شعبان، فرشید قادری فر، حمیدرضا صادقی پور، احد یامچی، اثر زوال مصنوعی و انبارداری طبیعی بر نشت کاتیونی و قابلیت حیات بذرهای نخود ایرانی (Cicer arietinum) رقم هاشم. نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 1398؛ 6(4): 441-456. magiran.com/p2094880
Mahdi Shaban , Farshid Ghaderifar, Hamidreza Sadeghipour, Ahad Yamchi, Effect of artificial aging and natural storage on cation leakage and viability of Iranian chickpea (Cicer arietinum) seeds cv. Hashem, Iranian Journal of Seed Science and Research, 2020; 6(4): 441-456. magiran.com/p2094880
مهدی شعبان، فرشید قادری فر، حمیدرضا صادقی پور، احد یامچی، "اثر زوال مصنوعی و انبارداری طبیعی بر نشت کاتیونی و قابلیت حیات بذرهای نخود ایرانی (Cicer arietinum) رقم هاشم"، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران 6، شماره 4 (1398): 441-456. magiran.com/p2094880
Mahdi Shaban , Farshid Ghaderifar, Hamidreza Sadeghipour, Ahad Yamchi, "Effect of artificial aging and natural storage on cation leakage and viability of Iranian chickpea (Cicer arietinum) seeds cv. Hashem", Iranian Journal of Seed Science and Research 6, no.4 (2020): 441-456. magiran.com/p2094880
مهدی شعبان، فرشید قادری فر، حمیدرضا صادقی پور، احد یامچی، (1398). 'اثر زوال مصنوعی و انبارداری طبیعی بر نشت کاتیونی و قابلیت حیات بذرهای نخود ایرانی (Cicer arietinum) رقم هاشم'، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(4)، صص.441-456. magiran.com/p2094880
Mahdi Shaban , Farshid Ghaderifar, Hamidreza Sadeghipour, Ahad Yamchi, (2020). 'Effect of artificial aging and natural storage on cation leakage and viability of Iranian chickpea (Cicer arietinum) seeds cv. Hashem', Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(4), pp.441-456. magiran.com/p2094880
مهدی شعبان؛ فرشید قادری فر؛ حمیدرضا صادقی پور؛ احد یامچی. "اثر زوال مصنوعی و انبارداری طبیعی بر نشت کاتیونی و قابلیت حیات بذرهای نخود ایرانی (Cicer arietinum) رقم هاشم". نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6 ،4 ، 1398، 441-456. magiran.com/p2094880
Mahdi Shaban ; Farshid Ghaderifar; Hamidreza Sadeghipour; Ahad Yamchi. "Effect of artificial aging and natural storage on cation leakage and viability of Iranian chickpea (Cicer arietinum) seeds cv. Hashem", Iranian Journal of Seed Science and Research, 6, 4, 2020, 441-456. magiran.com/p2094880
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال