ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عیسی سیلاوی، محمدجواد حضوری، (1398). طراحی مقیاس سنجش چابکی سازمانی در بخش عمومی، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 11(39)، 43-50. magiran.com/p2094907
Isa Silavi , Mohammadjavad Hozori, (2019). Designing an Organizational Agility Measurement Scale in the Public Sector, Journal of Development Evolution Management, 11(39), 43-50. magiran.com/p2094907
عیسی سیلاوی، محمدجواد حضوری، طراحی مقیاس سنجش چابکی سازمانی در بخش عمومی. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 1398؛ 11(39): 43-50. magiran.com/p2094907
Isa Silavi , Mohammadjavad Hozori, Designing an Organizational Agility Measurement Scale in the Public Sector, Journal of Development Evolution Management, 2019; 11(39): 43-50. magiran.com/p2094907
عیسی سیلاوی، محمدجواد حضوری، "طراحی مقیاس سنجش چابکی سازمانی در بخش عمومی"، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول 11، شماره 39 (1398): 43-50. magiran.com/p2094907
Isa Silavi , Mohammadjavad Hozori, "Designing an Organizational Agility Measurement Scale in the Public Sector", Journal of Development Evolution Management 11, no.39 (2019): 43-50. magiran.com/p2094907
عیسی سیلاوی، محمدجواد حضوری، (1398). 'طراحی مقیاس سنجش چابکی سازمانی در بخش عمومی'، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 11(39)، صص.43-50. magiran.com/p2094907
Isa Silavi , Mohammadjavad Hozori, (2019). 'Designing an Organizational Agility Measurement Scale in the Public Sector', Journal of Development Evolution Management, 11(39), pp.43-50. magiran.com/p2094907
عیسی سیلاوی؛ محمدجواد حضوری. "طراحی مقیاس سنجش چابکی سازمانی در بخش عمومی". فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 11 ،39 ، 1398، 43-50. magiran.com/p2094907
Isa Silavi ; Mohammadjavad Hozori. "Designing an Organizational Agility Measurement Scale in the Public Sector", Journal of Development Evolution Management, 11, 39, 2019, 43-50. magiran.com/p2094907
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال