ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یونس وکیل الرعایا، فرشاد اقوامی، (1398). تحلیل اثربخشی عوامل موثر بر اشتغال و راه اندازی کسب وکار معلولین، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 11(39)، 51-60. magiran.com/p2094908
Younos Vakil Alroaia , Farshad Aghvami, (2019). Analysis of the Effectiveness Factors Influencing the Disabilities and Employment, Journal of Development Evolution Management, 11(39), 51-60. magiran.com/p2094908
یونس وکیل الرعایا، فرشاد اقوامی، تحلیل اثربخشی عوامل موثر بر اشتغال و راه اندازی کسب وکار معلولین. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 1398؛ 11(39): 51-60. magiran.com/p2094908
Younos Vakil Alroaia , Farshad Aghvami, Analysis of the Effectiveness Factors Influencing the Disabilities and Employment, Journal of Development Evolution Management, 2019; 11(39): 51-60. magiran.com/p2094908
یونس وکیل الرعایا، فرشاد اقوامی، "تحلیل اثربخشی عوامل موثر بر اشتغال و راه اندازی کسب وکار معلولین"، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول 11، شماره 39 (1398): 51-60. magiran.com/p2094908
Younos Vakil Alroaia , Farshad Aghvami, "Analysis of the Effectiveness Factors Influencing the Disabilities and Employment", Journal of Development Evolution Management 11, no.39 (2019): 51-60. magiran.com/p2094908
یونس وکیل الرعایا، فرشاد اقوامی، (1398). 'تحلیل اثربخشی عوامل موثر بر اشتغال و راه اندازی کسب وکار معلولین'، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 11(39)، صص.51-60. magiran.com/p2094908
Younos Vakil Alroaia , Farshad Aghvami, (2019). 'Analysis of the Effectiveness Factors Influencing the Disabilities and Employment', Journal of Development Evolution Management, 11(39), pp.51-60. magiran.com/p2094908
یونس وکیل الرعایا؛ فرشاد اقوامی. "تحلیل اثربخشی عوامل موثر بر اشتغال و راه اندازی کسب وکار معلولین". فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 11 ،39 ، 1398، 51-60. magiran.com/p2094908
Younos Vakil Alroaia ; Farshad Aghvami. "Analysis of the Effectiveness Factors Influencing the Disabilities and Employment", Journal of Development Evolution Management, 11, 39, 2019, 51-60. magiran.com/p2094908
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال