ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن صیدآبادی، جواد محرابی، (1398). بررسی تاثیر پاسخگویی اجتماعی بر وفاداری مشتری با میانجی گری رضایت،اعتماد، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 11(39)، 61-67. magiran.com/p2094909
Mohsen Seidabadi, Javad Mehrabi , (2019). Investigating the Impact of Social Responsiveness on Customer Loyalty by Mediating Satisfaction, Trust, Journal of Development Evolution Management, 11(39), 61-67. magiran.com/p2094909
محسن صیدآبادی، جواد محرابی، بررسی تاثیر پاسخگویی اجتماعی بر وفاداری مشتری با میانجی گری رضایت،اعتماد. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 1398؛ 11(39): 61-67. magiran.com/p2094909
Mohsen Seidabadi, Javad Mehrabi , Investigating the Impact of Social Responsiveness on Customer Loyalty by Mediating Satisfaction, Trust, Journal of Development Evolution Management, 2019; 11(39): 61-67. magiran.com/p2094909
محسن صیدآبادی، جواد محرابی، "بررسی تاثیر پاسخگویی اجتماعی بر وفاداری مشتری با میانجی گری رضایت،اعتماد"، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول 11، شماره 39 (1398): 61-67. magiran.com/p2094909
Mohsen Seidabadi, Javad Mehrabi , "Investigating the Impact of Social Responsiveness on Customer Loyalty by Mediating Satisfaction, Trust", Journal of Development Evolution Management 11, no.39 (2019): 61-67. magiran.com/p2094909
محسن صیدآبادی، جواد محرابی، (1398). 'بررسی تاثیر پاسخگویی اجتماعی بر وفاداری مشتری با میانجی گری رضایت،اعتماد'، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 11(39)، صص.61-67. magiran.com/p2094909
Mohsen Seidabadi, Javad Mehrabi , (2019). 'Investigating the Impact of Social Responsiveness on Customer Loyalty by Mediating Satisfaction, Trust', Journal of Development Evolution Management, 11(39), pp.61-67. magiran.com/p2094909
محسن صیدآبادی؛ جواد محرابی. "بررسی تاثیر پاسخگویی اجتماعی بر وفاداری مشتری با میانجی گری رضایت،اعتماد". فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 11 ،39 ، 1398، 61-67. magiran.com/p2094909
Mohsen Seidabadi; Javad Mehrabi . "Investigating the Impact of Social Responsiveness on Customer Loyalty by Mediating Satisfaction, Trust", Journal of Development Evolution Management, 11, 39, 2019, 61-67. magiran.com/p2094909
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال