ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
تاج محمد خواجوی، زینب اورسجی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، عباس بیابانی، (1398). ارزیابی تاثیر پسماند علف کش پندی متالین بر گندم و جو، فصلنامه تولیدات گیاهی، 42(4)، 483-494. magiran.com/p2094969
Taj Mohammad Khajavi, Zeinab Avarseji , Ebrahim Gholam Alipour Alamdari, Abbas Biabani, (2019). Evaluating the Effect of Pendimethalin Herbicide Residue on Wheat and Barely, The Plant Production, 42(4), 483-494. magiran.com/p2094969
تاج محمد خواجوی، زینب اورسجی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، عباس بیابانی، ارزیابی تاثیر پسماند علف کش پندی متالین بر گندم و جو. فصلنامه تولیدات گیاهی، 1398؛ 42(4): 483-494. magiran.com/p2094969
Taj Mohammad Khajavi, Zeinab Avarseji , Ebrahim Gholam Alipour Alamdari, Abbas Biabani, Evaluating the Effect of Pendimethalin Herbicide Residue on Wheat and Barely, The Plant Production, 2019; 42(4): 483-494. magiran.com/p2094969
تاج محمد خواجوی، زینب اورسجی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، عباس بیابانی، "ارزیابی تاثیر پسماند علف کش پندی متالین بر گندم و جو"، فصلنامه تولیدات گیاهی 42، شماره 4 (1398): 483-494. magiran.com/p2094969
Taj Mohammad Khajavi, Zeinab Avarseji , Ebrahim Gholam Alipour Alamdari, Abbas Biabani, "Evaluating the Effect of Pendimethalin Herbicide Residue on Wheat and Barely", The Plant Production 42, no.4 (2019): 483-494. magiran.com/p2094969
تاج محمد خواجوی، زینب اورسجی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، عباس بیابانی، (1398). 'ارزیابی تاثیر پسماند علف کش پندی متالین بر گندم و جو'، فصلنامه تولیدات گیاهی، 42(4)، صص.483-494. magiran.com/p2094969
Taj Mohammad Khajavi, Zeinab Avarseji , Ebrahim Gholam Alipour Alamdari, Abbas Biabani, (2019). 'Evaluating the Effect of Pendimethalin Herbicide Residue on Wheat and Barely', The Plant Production, 42(4), pp.483-494. magiran.com/p2094969
تاج محمد خواجوی؛ زینب اورسجی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ عباس بیابانی. "ارزیابی تاثیر پسماند علف کش پندی متالین بر گندم و جو". فصلنامه تولیدات گیاهی، 42 ،4 ، 1398، 483-494. magiran.com/p2094969
Taj Mohammad Khajavi; Zeinab Avarseji ; Ebrahim Gholam Alipour Alamdari; Abbas Biabani. "Evaluating the Effect of Pendimethalin Herbicide Residue on Wheat and Barely", The Plant Production, 42, 4, 2019, 483-494. magiran.com/p2094969
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال