ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا شاهمرادی، رضا مقدسعلی، فرهاد مصطفائی، (1398). طراحی و ارزیابی سیستم اطلاع رسانی مبتنی بر تلفن همراه برای بیماران ویتیلیگو مراجعه کننده به مرکز سلول درمانی پژوهشگاه رویان تهران، فصلنامه پوست و زیبایی، 10(4)، 214-221. magiran.com/p2094980
Leila Shahmoradi, Reza Moghadasali, Farhad Mostafaei, (2020). Designing and evaluation of a mobile-based information system for patients with vitiligo referring to Royan Institution of Tehran, Journal of Dermatology and Cosmetics, 10(4), 214-221. magiran.com/p2094980
لیلا شاهمرادی، رضا مقدسعلی، فرهاد مصطفائی، طراحی و ارزیابی سیستم اطلاع رسانی مبتنی بر تلفن همراه برای بیماران ویتیلیگو مراجعه کننده به مرکز سلول درمانی پژوهشگاه رویان تهران. فصلنامه پوست و زیبایی، 1398؛ 10(4): 214-221. magiran.com/p2094980
Leila Shahmoradi, Reza Moghadasali, Farhad Mostafaei, Designing and evaluation of a mobile-based information system for patients with vitiligo referring to Royan Institution of Tehran, Journal of Dermatology and Cosmetics, 2020; 10(4): 214-221. magiran.com/p2094980
لیلا شاهمرادی، رضا مقدسعلی، فرهاد مصطفائی، "طراحی و ارزیابی سیستم اطلاع رسانی مبتنی بر تلفن همراه برای بیماران ویتیلیگو مراجعه کننده به مرکز سلول درمانی پژوهشگاه رویان تهران"، فصلنامه پوست و زیبایی 10، شماره 4 (1398): 214-221. magiran.com/p2094980
Leila Shahmoradi, Reza Moghadasali, Farhad Mostafaei, "Designing and evaluation of a mobile-based information system for patients with vitiligo referring to Royan Institution of Tehran", Journal of Dermatology and Cosmetics 10, no.4 (2020): 214-221. magiran.com/p2094980
لیلا شاهمرادی، رضا مقدسعلی، فرهاد مصطفائی، (1398). 'طراحی و ارزیابی سیستم اطلاع رسانی مبتنی بر تلفن همراه برای بیماران ویتیلیگو مراجعه کننده به مرکز سلول درمانی پژوهشگاه رویان تهران'، فصلنامه پوست و زیبایی، 10(4)، صص.214-221. magiran.com/p2094980
Leila Shahmoradi, Reza Moghadasali, Farhad Mostafaei, (2020). 'Designing and evaluation of a mobile-based information system for patients with vitiligo referring to Royan Institution of Tehran', Journal of Dermatology and Cosmetics, 10(4), pp.214-221. magiran.com/p2094980
لیلا شاهمرادی؛ رضا مقدسعلی؛ فرهاد مصطفائی. "طراحی و ارزیابی سیستم اطلاع رسانی مبتنی بر تلفن همراه برای بیماران ویتیلیگو مراجعه کننده به مرکز سلول درمانی پژوهشگاه رویان تهران". فصلنامه پوست و زیبایی، 10 ،4 ، 1398، 214-221. magiran.com/p2094980
Leila Shahmoradi; Reza Moghadasali; Farhad Mostafaei. "Designing and evaluation of a mobile-based information system for patients with vitiligo referring to Royan Institution of Tehran", Journal of Dermatology and Cosmetics, 10, 4, 2020, 214-221. magiran.com/p2094980
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال