ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد نورالدینی، اکرم ثناگو، مصطفی مجیدنیا، (1398). تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر افزایش شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری، مجله آموزش پرستاری، 8(5)، 47-54. magiran.com/p2095041
Ahmad Nooreddini, Akram Sanagoo, Ehsan Allah Kalteh, (2019). The effect of Emotional Intelligence component education on nursing student happiness and academic achievement, Journal of Nursing Education, 8(5), 47-54. magiran.com/p2095041
احمد نورالدینی، اکرم ثناگو، مصطفی مجیدنیا، تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر افزایش شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری. مجله آموزش پرستاری، 1398؛ 8(5): 47-54. magiran.com/p2095041
Ahmad Nooreddini, Akram Sanagoo, Ehsan Allah Kalteh, The effect of Emotional Intelligence component education on nursing student happiness and academic achievement, Journal of Nursing Education, 2019; 8(5): 47-54. magiran.com/p2095041
احمد نورالدینی، اکرم ثناگو، مصطفی مجیدنیا، "تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر افزایش شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری"، مجله آموزش پرستاری 8، شماره 5 (1398): 47-54. magiran.com/p2095041
Ahmad Nooreddini, Akram Sanagoo, Ehsan Allah Kalteh, "The effect of Emotional Intelligence component education on nursing student happiness and academic achievement", Journal of Nursing Education 8, no.5 (2019): 47-54. magiran.com/p2095041
احمد نورالدینی، اکرم ثناگو، مصطفی مجیدنیا، (1398). 'تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر افزایش شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری'، مجله آموزش پرستاری، 8(5)، صص.47-54. magiran.com/p2095041
Ahmad Nooreddini, Akram Sanagoo, Ehsan Allah Kalteh, (2019). 'The effect of Emotional Intelligence component education on nursing student happiness and academic achievement', Journal of Nursing Education, 8(5), pp.47-54. magiran.com/p2095041
احمد نورالدینی؛ اکرم ثناگو؛ مصطفی مجیدنیا. "تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر افزایش شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری". مجله آموزش پرستاری، 8 ،5 ، 1398، 47-54. magiran.com/p2095041
Ahmad Nooreddini; Akram Sanagoo; Ehsan Allah Kalteh. "The effect of Emotional Intelligence component education on nursing student happiness and academic achievement", Journal of Nursing Education, 8, 5, 2019, 47-54. magiran.com/p2095041
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال