ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژگان کلانتری، سیده اعظم سجادی، سید امیر حسین پیشگویی، (1398). عملکرد پرستار در ارائه مراقبت ایمن به بیمار در بخش مراقبتهای ویژه، مجله دانشکده پرستاری ارتش، 19(2)، 20. magiran.com/p2095328
Kalantary M, Sajadi SA, Pishgooie AH, (2020). A Review of Patients’ Safety in Intensive Care Units in Hospitals in Iran, Journal of the School of Army Nursing, 19(2), 20. magiran.com/p2095328
مژگان کلانتری، سیده اعظم سجادی، سید امیر حسین پیشگویی، عملکرد پرستار در ارائه مراقبت ایمن به بیمار در بخش مراقبتهای ویژه. مجله دانشکده پرستاری ارتش، 1398؛ 19(2): 20. magiran.com/p2095328
Kalantary M, Sajadi SA, Pishgooie AH, A Review of Patients’ Safety in Intensive Care Units in Hospitals in Iran, Journal of the School of Army Nursing, 2020; 19(2): 20. magiran.com/p2095328
مژگان کلانتری، سیده اعظم سجادی، سید امیر حسین پیشگویی، "عملکرد پرستار در ارائه مراقبت ایمن به بیمار در بخش مراقبتهای ویژه"، مجله دانشکده پرستاری ارتش 19، شماره 2 (1398): 20. magiran.com/p2095328
Kalantary M, Sajadi SA, Pishgooie AH, "A Review of Patients’ Safety in Intensive Care Units in Hospitals in Iran", Journal of the School of Army Nursing 19, no.2 (2020): 20. magiran.com/p2095328
مژگان کلانتری، سیده اعظم سجادی، سید امیر حسین پیشگویی، (1398). 'عملکرد پرستار در ارائه مراقبت ایمن به بیمار در بخش مراقبتهای ویژه'، مجله دانشکده پرستاری ارتش، 19(2)، صص.20. magiran.com/p2095328
Kalantary M, Sajadi SA, Pishgooie AH, (2020). 'A Review of Patients’ Safety in Intensive Care Units in Hospitals in Iran', Journal of the School of Army Nursing, 19(2), pp.20. magiran.com/p2095328
مژگان کلانتری؛ سیده اعظم سجادی؛ سید امیر حسین پیشگویی. "عملکرد پرستار در ارائه مراقبت ایمن به بیمار در بخش مراقبتهای ویژه". مجله دانشکده پرستاری ارتش، 19 ،2 ، 1398، 20. magiran.com/p2095328
Kalantary M; Sajadi SA; Pishgooie AH. "A Review of Patients’ Safety in Intensive Care Units in Hospitals in Iran", Journal of the School of Army Nursing, 19, 2, 2020, 20. magiran.com/p2095328
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال