ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد دباغچی، مرتضی خانلاری، (1398). بررسی تاثیر افشای اطلاعات مالی بر هزینه سرمایه با تاکید بر نقش میانجی سرمایه فکری، نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت، 2(16)، 126-142. magiran.com/p2095399
Sajjad Dabaghchy , Morteza Khanlari, (2019). Investigating the Effect of Financial Information Disclosure on Cost of Capital with Emphasizing on Intellectual Capital, Journal of Accounting and Management vision, 2(16), 126-142. magiran.com/p2095399
سجاد دباغچی، مرتضی خانلاری، بررسی تاثیر افشای اطلاعات مالی بر هزینه سرمایه با تاکید بر نقش میانجی سرمایه فکری. نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت، 1398؛ 2(16): 126-142. magiran.com/p2095399
Sajjad Dabaghchy , Morteza Khanlari, Investigating the Effect of Financial Information Disclosure on Cost of Capital with Emphasizing on Intellectual Capital, Journal of Accounting and Management vision, 2019; 2(16): 126-142. magiran.com/p2095399
سجاد دباغچی، مرتضی خانلاری، "بررسی تاثیر افشای اطلاعات مالی بر هزینه سرمایه با تاکید بر نقش میانجی سرمایه فکری"، نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت 2، شماره 16 (1398): 126-142. magiran.com/p2095399
Sajjad Dabaghchy , Morteza Khanlari, "Investigating the Effect of Financial Information Disclosure on Cost of Capital with Emphasizing on Intellectual Capital", Journal of Accounting and Management vision 2, no.16 (2019): 126-142. magiran.com/p2095399
سجاد دباغچی، مرتضی خانلاری، (1398). 'بررسی تاثیر افشای اطلاعات مالی بر هزینه سرمایه با تاکید بر نقش میانجی سرمایه فکری'، نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت، 2(16)، صص.126-142. magiran.com/p2095399
Sajjad Dabaghchy , Morteza Khanlari, (2019). 'Investigating the Effect of Financial Information Disclosure on Cost of Capital with Emphasizing on Intellectual Capital', Journal of Accounting and Management vision, 2(16), pp.126-142. magiran.com/p2095399
سجاد دباغچی؛ مرتضی خانلاری. "بررسی تاثیر افشای اطلاعات مالی بر هزینه سرمایه با تاکید بر نقش میانجی سرمایه فکری". نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت، 2 ،16 ، 1398، 126-142. magiran.com/p2095399
Sajjad Dabaghchy ; Morteza Khanlari. "Investigating the Effect of Financial Information Disclosure on Cost of Capital with Emphasizing on Intellectual Capital", Journal of Accounting and Management vision, 2, 16, 2019, 126-142. magiran.com/p2095399
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال