ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید شهریاری، سمیه پیوسته، مصطفی نظری، روح الله قربانی صمد، (1398). بررسی نقش ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد آتی بنگاه های انتفاعی (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران)، نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت، 2(17)، 90-104. magiran.com/p2095407
Somayeh Peyvasteh, Mostafa Nazari, Roohollah Ghorbanisamad, (2020). Investigating the Role of Corporate Ownership Structure and Governance on the future performance of Nonprofits companies (Case Study: Tehran Stock Exchange), Journal of Accounting and Management vision, 2(17), 90-104. magiran.com/p2095407
سعید شهریاری، سمیه پیوسته، مصطفی نظری، روح الله قربانی صمد، بررسی نقش ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد آتی بنگاه های انتفاعی (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران). نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت، 1398؛ 2(17): 90-104. magiran.com/p2095407
Somayeh Peyvasteh, Mostafa Nazari, Roohollah Ghorbanisamad, Investigating the Role of Corporate Ownership Structure and Governance on the future performance of Nonprofits companies (Case Study: Tehran Stock Exchange), Journal of Accounting and Management vision, 2020; 2(17): 90-104. magiran.com/p2095407
سعید شهریاری، سمیه پیوسته، مصطفی نظری، روح الله قربانی صمد، "بررسی نقش ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد آتی بنگاه های انتفاعی (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران)"، نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت 2، شماره 17 (1398): 90-104. magiran.com/p2095407
Somayeh Peyvasteh, Mostafa Nazari, Roohollah Ghorbanisamad, "Investigating the Role of Corporate Ownership Structure and Governance on the future performance of Nonprofits companies (Case Study: Tehran Stock Exchange)", Journal of Accounting and Management vision 2, no.17 (2020): 90-104. magiran.com/p2095407
سعید شهریاری، سمیه پیوسته، مصطفی نظری، روح الله قربانی صمد، (1398). 'بررسی نقش ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد آتی بنگاه های انتفاعی (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران)'، نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت، 2(17)، صص.90-104. magiran.com/p2095407
Somayeh Peyvasteh, Mostafa Nazari, Roohollah Ghorbanisamad, (2020). 'Investigating the Role of Corporate Ownership Structure and Governance on the future performance of Nonprofits companies (Case Study: Tehran Stock Exchange)', Journal of Accounting and Management vision, 2(17), pp.90-104. magiran.com/p2095407
سعید شهریاری؛ سمیه پیوسته؛ مصطفی نظری؛ روح الله قربانی صمد. "بررسی نقش ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد آتی بنگاه های انتفاعی (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران)". نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت، 2 ،17 ، 1398، 90-104. magiran.com/p2095407
Somayeh Peyvasteh; Mostafa Nazari; Roohollah Ghorbanisamad. "Investigating the Role of Corporate Ownership Structure and Governance on the future performance of Nonprofits companies (Case Study: Tehran Stock Exchange)", Journal of Accounting and Management vision, 2, 17, 2020, 90-104. magiran.com/p2095407
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال