ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهرام واحدی، میرمحمود میرنسب، اسکندر فتحی آذر، معصومه دامغانی میرمحله، (1398). تاثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کارکرد اجرایی و کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای در دانش آموزان، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26(6)، 709-718. magiran.com/p2095467
Shahram Vahedi, Mir Mahmod Mirnasab, Eskandar Fathiazar, Masomeh Damghani Mirmahaleh , (2020). The Effect of Mindfulness Based Cognitive Therapy on The executive function and reduce the symptoms of oppositional defiant disorder in students, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 26(6), 709-718. magiran.com/p2095467
شهرام واحدی، میرمحمود میرنسب، اسکندر فتحی آذر، معصومه دامغانی میرمحله، تاثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کارکرد اجرایی و کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای در دانش آموزان. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1398؛ 26(6): 709-718. magiran.com/p2095467
Shahram Vahedi, Mir Mahmod Mirnasab, Eskandar Fathiazar, Masomeh Damghani Mirmahaleh , The Effect of Mindfulness Based Cognitive Therapy on The executive function and reduce the symptoms of oppositional defiant disorder in students, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2020; 26(6): 709-718. magiran.com/p2095467
شهرام واحدی، میرمحمود میرنسب، اسکندر فتحی آذر، معصومه دامغانی میرمحله، "تاثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کارکرد اجرایی و کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای در دانش آموزان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 26، شماره 6 (1398): 709-718. magiran.com/p2095467
Shahram Vahedi, Mir Mahmod Mirnasab, Eskandar Fathiazar, Masomeh Damghani Mirmahaleh , "The Effect of Mindfulness Based Cognitive Therapy on The executive function and reduce the symptoms of oppositional defiant disorder in students", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 26, no.6 (2020): 709-718. magiran.com/p2095467
شهرام واحدی، میرمحمود میرنسب، اسکندر فتحی آذر، معصومه دامغانی میرمحله، (1398). 'تاثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کارکرد اجرایی و کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای در دانش آموزان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26(6)، صص.709-718. magiran.com/p2095467
Shahram Vahedi, Mir Mahmod Mirnasab, Eskandar Fathiazar, Masomeh Damghani Mirmahaleh , (2020). 'The Effect of Mindfulness Based Cognitive Therapy on The executive function and reduce the symptoms of oppositional defiant disorder in students', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 26(6), pp.709-718. magiran.com/p2095467
شهرام واحدی؛ میرمحمود میرنسب؛ اسکندر فتحی آذر؛ معصومه دامغانی میرمحله. "تاثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کارکرد اجرایی و کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای در دانش آموزان". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26 ،6 ، 1398، 709-718. magiran.com/p2095467
Shahram Vahedi; Mir Mahmod Mirnasab; Eskandar Fathiazar; Masomeh Damghani Mirmahaleh . "The Effect of Mindfulness Based Cognitive Therapy on The executive function and reduce the symptoms of oppositional defiant disorder in students", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 26, 6, 2020, 709-718. magiran.com/p2095467
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال