ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم سادات کاتبی، اسیه مودی، فائزه دهقان، مینا قلعه نوئی، (1398). مقایسه آموزش خانواده محوربا فرد محور بر کیفیت زندگی مبتلایان به دیابت نوع دو، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26(6)، 755-761. magiran.com/p2095472
Maryam Sadat Katebi, Asieh Moudi, Faezeh Dehghan, Mina Ghalenoei , (2020). Comparing the Effects of family-center education with person- center on the quality of life in patient with type 2 of diabete, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 26(6), 755-761. magiran.com/p2095472
مریم سادات کاتبی، اسیه مودی، فائزه دهقان، مینا قلعه نوئی، مقایسه آموزش خانواده محوربا فرد محور بر کیفیت زندگی مبتلایان به دیابت نوع دو. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1398؛ 26(6): 755-761. magiran.com/p2095472
Maryam Sadat Katebi, Asieh Moudi, Faezeh Dehghan, Mina Ghalenoei , Comparing the Effects of family-center education with person- center on the quality of life in patient with type 2 of diabete, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2020; 26(6): 755-761. magiran.com/p2095472
مریم سادات کاتبی، اسیه مودی، فائزه دهقان، مینا قلعه نوئی، "مقایسه آموزش خانواده محوربا فرد محور بر کیفیت زندگی مبتلایان به دیابت نوع دو"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 26، شماره 6 (1398): 755-761. magiran.com/p2095472
Maryam Sadat Katebi, Asieh Moudi, Faezeh Dehghan, Mina Ghalenoei , "Comparing the Effects of family-center education with person- center on the quality of life in patient with type 2 of diabete", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 26, no.6 (2020): 755-761. magiran.com/p2095472
مریم سادات کاتبی، اسیه مودی، فائزه دهقان، مینا قلعه نوئی، (1398). 'مقایسه آموزش خانواده محوربا فرد محور بر کیفیت زندگی مبتلایان به دیابت نوع دو'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26(6)، صص.755-761. magiran.com/p2095472
Maryam Sadat Katebi, Asieh Moudi, Faezeh Dehghan, Mina Ghalenoei , (2020). 'Comparing the Effects of family-center education with person- center on the quality of life in patient with type 2 of diabete', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 26(6), pp.755-761. magiran.com/p2095472
مریم سادات کاتبی؛ اسیه مودی؛ فائزه دهقان؛ مینا قلعه نوئی. "مقایسه آموزش خانواده محوربا فرد محور بر کیفیت زندگی مبتلایان به دیابت نوع دو". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26 ،6 ، 1398، 755-761. magiran.com/p2095472
Maryam Sadat Katebi; Asieh Moudi; Faezeh Dehghan; Mina Ghalenoei . "Comparing the Effects of family-center education with person- center on the quality of life in patient with type 2 of diabete", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 26, 6, 2020, 755-761. magiran.com/p2095472
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال