ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Seyed Mousa Alreza Hosseini, Majid Anushiravani, Mohammad Javad Mojahedi, Maryam Hami, Saeid Zibaee, Hasan Rakhshandeh, Ali Taghipour, Zahra Nikakhtar, Hamid Eshraghi, Amir Parviz Tavassoli , (2020). The efficacy of camel milk and Tarangabin manna of Alhagi maurorum combination therapy on glomerular filtration rate in patients with chronic kidney disease: A randomized controlled trial, Avicenna Journal of Phytomedicine, 10(2), 170-180. magiran.com/p2095534
Seyed Mousa Alreza Hosseini, Majid Anushiravani, Mohammad Javad Mojahedi, Maryam Hami, Saeid Zibaee, Hasan Rakhshandeh, Ali Taghipour, Zahra Nikakhtar, Hamid Eshraghi, Amir Parviz Tavassoli , The efficacy of camel milk and Tarangabin manna of Alhagi maurorum combination therapy on glomerular filtration rate in patients with chronic kidney disease: A randomized controlled trial, Avicenna Journal of Phytomedicine, 2020; 10(2): 170-180. magiran.com/p2095534
Seyed Mousa Alreza Hosseini, Majid Anushiravani, Mohammad Javad Mojahedi, Maryam Hami, Saeid Zibaee, Hasan Rakhshandeh, Ali Taghipour, Zahra Nikakhtar, Hamid Eshraghi, Amir Parviz Tavassoli , "The efficacy of camel milk and Tarangabin manna of Alhagi maurorum combination therapy on glomerular filtration rate in patients with chronic kidney disease: A randomized controlled trial", Avicenna Journal of Phytomedicine 10, no.2 (2020): 170-180. magiran.com/p2095534
Seyed Mousa Alreza Hosseini, Majid Anushiravani, Mohammad Javad Mojahedi, Maryam Hami, Saeid Zibaee, Hasan Rakhshandeh, Ali Taghipour, Zahra Nikakhtar, Hamid Eshraghi, Amir Parviz Tavassoli , (2020). 'The efficacy of camel milk and Tarangabin manna of Alhagi maurorum combination therapy on glomerular filtration rate in patients with chronic kidney disease: A randomized controlled trial', Avicenna Journal of Phytomedicine, 10(2), pp.170-180. magiran.com/p2095534
Seyed Mousa Alreza Hosseini; Majid Anushiravani; Mohammad Javad Mojahedi; Maryam Hami; Saeid Zibaee; Hasan Rakhshandeh; Ali Taghipour; Zahra Nikakhtar; Hamid Eshraghi; Amir Parviz Tavassoli . "The efficacy of camel milk and Tarangabin manna of Alhagi maurorum combination therapy on glomerular filtration rate in patients with chronic kidney disease: A randomized controlled trial", Avicenna Journal of Phytomedicine, 10, 2, 2020, 170-180. magiran.com/p2095534
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال