ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یزدان گلستان، امید کاک مم، محمدحسین آدابی، احسان ده‎یادگاری، (1398). فرایندهای دیاژنزی و تشخیص کانی شناسی اولیه کربنات های سازند آسماری در میدان نفتی کرنج (فروافتادگی دزفول، جنوب باختر ایران)، فصلنامه علوم زمین، 29(114)، 197-208. magiran.com/p2095649
Yazdan Golestan , Umid Kakemem, Mohammad Adabi, E. Dehyadegari, (2020). Diagenesis processes and recognition original carbonate mineralogy of Asmari formations in Karanj Oil Field (Dezful Embayment, SW Iran), Geosciences Scientific Quarterly Journal, 29(114), 197-208. magiran.com/p2095649
یزدان گلستان، امید کاک مم، محمدحسین آدابی، احسان ده‎یادگاری، فرایندهای دیاژنزی و تشخیص کانی شناسی اولیه کربنات های سازند آسماری در میدان نفتی کرنج (فروافتادگی دزفول، جنوب باختر ایران). فصلنامه علوم زمین، 1398؛ 29(114): 197-208. magiran.com/p2095649
Yazdan Golestan , Umid Kakemem, Mohammad Adabi, E. Dehyadegari, Diagenesis processes and recognition original carbonate mineralogy of Asmari formations in Karanj Oil Field (Dezful Embayment, SW Iran), Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2020; 29(114): 197-208. magiran.com/p2095649
یزدان گلستان، امید کاک مم، محمدحسین آدابی، احسان ده‎یادگاری، "فرایندهای دیاژنزی و تشخیص کانی شناسی اولیه کربنات های سازند آسماری در میدان نفتی کرنج (فروافتادگی دزفول، جنوب باختر ایران)"، فصلنامه علوم زمین 29، شماره 114 (1398): 197-208. magiran.com/p2095649
Yazdan Golestan , Umid Kakemem, Mohammad Adabi, E. Dehyadegari, "Diagenesis processes and recognition original carbonate mineralogy of Asmari formations in Karanj Oil Field (Dezful Embayment, SW Iran)", Geosciences Scientific Quarterly Journal 29, no.114 (2020): 197-208. magiran.com/p2095649
یزدان گلستان، امید کاک مم، محمدحسین آدابی، احسان ده‎یادگاری، (1398). 'فرایندهای دیاژنزی و تشخیص کانی شناسی اولیه کربنات های سازند آسماری در میدان نفتی کرنج (فروافتادگی دزفول، جنوب باختر ایران)'، فصلنامه علوم زمین، 29(114)، صص.197-208. magiran.com/p2095649
Yazdan Golestan , Umid Kakemem, Mohammad Adabi, E. Dehyadegari, (2020). 'Diagenesis processes and recognition original carbonate mineralogy of Asmari formations in Karanj Oil Field (Dezful Embayment, SW Iran)', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 29(114), pp.197-208. magiran.com/p2095649
یزدان گلستان؛ امید کاک مم؛ محمدحسین آدابی؛ احسان ده‎یادگاری. "فرایندهای دیاژنزی و تشخیص کانی شناسی اولیه کربنات های سازند آسماری در میدان نفتی کرنج (فروافتادگی دزفول، جنوب باختر ایران)". فصلنامه علوم زمین، 29 ،114 ، 1398، 197-208. magiran.com/p2095649
Yazdan Golestan ; Umid Kakemem; Mohammad Adabi; E. Dehyadegari. "Diagenesis processes and recognition original carbonate mineralogy of Asmari formations in Karanj Oil Field (Dezful Embayment, SW Iran)", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 29, 114, 2020, 197-208. magiran.com/p2095649
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال