ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا حاجب، زهرا موسوی، زهره معصومی، ابوالفضل رضایی، (1398). مطالعه فرونشست دشت قم با استفاده از تداخل سنجی راداری و ویژگی های هیدروژئولوژیکی آبخوان، فصلنامه علوم زمین، 29(114)، 251-258. magiran.com/p2095654
Zahra Hajeb , Zahra Mousavi, Zohreh Masoumi, Abolfazl Rezaei, (2020). InSAR Time series Analysis of Interseismic deformation of Eastern part of Iran, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 29(114), 251-258. magiran.com/p2095654
زهرا حاجب، زهرا موسوی، زهره معصومی، ابوالفضل رضایی، مطالعه فرونشست دشت قم با استفاده از تداخل سنجی راداری و ویژگی های هیدروژئولوژیکی آبخوان. فصلنامه علوم زمین، 1398؛ 29(114): 251-258. magiran.com/p2095654
Zahra Hajeb , Zahra Mousavi, Zohreh Masoumi, Abolfazl Rezaei, InSAR Time series Analysis of Interseismic deformation of Eastern part of Iran, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2020; 29(114): 251-258. magiran.com/p2095654
زهرا حاجب، زهرا موسوی، زهره معصومی، ابوالفضل رضایی، "مطالعه فرونشست دشت قم با استفاده از تداخل سنجی راداری و ویژگی های هیدروژئولوژیکی آبخوان"، فصلنامه علوم زمین 29، شماره 114 (1398): 251-258. magiran.com/p2095654
Zahra Hajeb , Zahra Mousavi, Zohreh Masoumi, Abolfazl Rezaei, "InSAR Time series Analysis of Interseismic deformation of Eastern part of Iran", Geosciences Scientific Quarterly Journal 29, no.114 (2020): 251-258. magiran.com/p2095654
زهرا حاجب، زهرا موسوی، زهره معصومی، ابوالفضل رضایی، (1398). 'مطالعه فرونشست دشت قم با استفاده از تداخل سنجی راداری و ویژگی های هیدروژئولوژیکی آبخوان'، فصلنامه علوم زمین، 29(114)، صص.251-258. magiran.com/p2095654
Zahra Hajeb , Zahra Mousavi, Zohreh Masoumi, Abolfazl Rezaei, (2020). 'InSAR Time series Analysis of Interseismic deformation of Eastern part of Iran', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 29(114), pp.251-258. magiran.com/p2095654
زهرا حاجب؛ زهرا موسوی؛ زهره معصومی؛ ابوالفضل رضایی. "مطالعه فرونشست دشت قم با استفاده از تداخل سنجی راداری و ویژگی های هیدروژئولوژیکی آبخوان". فصلنامه علوم زمین، 29 ،114 ، 1398، 251-258. magiran.com/p2095654
Zahra Hajeb ; Zahra Mousavi; Zohreh Masoumi; Abolfazl Rezaei. "InSAR Time series Analysis of Interseismic deformation of Eastern part of Iran", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 29, 114, 2020, 251-258. magiran.com/p2095654
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال