ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد رضا مصاحبی، حمیدرضا عریضی، فریبا یزدخواستی، حمید بیدرام، (1398). اثربخشی مداخله های جسمی روانشناختی چهارگانه بر ارتقای حالت های روانشناختی مثبت و سلامت عملکردی زنان سالمند، فصلنامه روانشناسی بالینی، 11(3)، 51-66. magiran.com/p2095664
Mohamadreza Mosahebi, Hamidreza Oreyzi , Fariba Yazdkhasti, Hamid Bidram, (2019). The Effectiveness of Four-dimensional Physical-psychological Interventions on Promoting Positive Psychological Conditions and Functional Health in old Age Women, Journal of Clinical Psycology, 11(3), 51-66. magiran.com/p2095664
محمد رضا مصاحبی، حمیدرضا عریضی، فریبا یزدخواستی، حمید بیدرام، اثربخشی مداخله های جسمی روانشناختی چهارگانه بر ارتقای حالت های روانشناختی مثبت و سلامت عملکردی زنان سالمند. فصلنامه روانشناسی بالینی، 1398؛ 11(3): 51-66. magiran.com/p2095664
Mohamadreza Mosahebi, Hamidreza Oreyzi , Fariba Yazdkhasti, Hamid Bidram, The Effectiveness of Four-dimensional Physical-psychological Interventions on Promoting Positive Psychological Conditions and Functional Health in old Age Women, Journal of Clinical Psycology, 2019; 11(3): 51-66. magiran.com/p2095664
محمد رضا مصاحبی، حمیدرضا عریضی، فریبا یزدخواستی، حمید بیدرام، "اثربخشی مداخله های جسمی روانشناختی چهارگانه بر ارتقای حالت های روانشناختی مثبت و سلامت عملکردی زنان سالمند"، فصلنامه روانشناسی بالینی 11، شماره 3 (1398): 51-66. magiran.com/p2095664
Mohamadreza Mosahebi, Hamidreza Oreyzi , Fariba Yazdkhasti, Hamid Bidram, "The Effectiveness of Four-dimensional Physical-psychological Interventions on Promoting Positive Psychological Conditions and Functional Health in old Age Women", Journal of Clinical Psycology 11, no.3 (2019): 51-66. magiran.com/p2095664
محمد رضا مصاحبی، حمیدرضا عریضی، فریبا یزدخواستی، حمید بیدرام، (1398). 'اثربخشی مداخله های جسمی روانشناختی چهارگانه بر ارتقای حالت های روانشناختی مثبت و سلامت عملکردی زنان سالمند'، فصلنامه روانشناسی بالینی، 11(3)، صص.51-66. magiran.com/p2095664
Mohamadreza Mosahebi, Hamidreza Oreyzi , Fariba Yazdkhasti, Hamid Bidram, (2019). 'The Effectiveness of Four-dimensional Physical-psychological Interventions on Promoting Positive Psychological Conditions and Functional Health in old Age Women', Journal of Clinical Psycology, 11(3), pp.51-66. magiran.com/p2095664
محمد رضا مصاحبی؛ حمیدرضا عریضی؛ فریبا یزدخواستی؛ حمید بیدرام. "اثربخشی مداخله های جسمی روانشناختی چهارگانه بر ارتقای حالت های روانشناختی مثبت و سلامت عملکردی زنان سالمند". فصلنامه روانشناسی بالینی، 11 ،3 ، 1398، 51-66. magiran.com/p2095664
Mohamadreza Mosahebi; Hamidreza Oreyzi ; Fariba Yazdkhasti; Hamid Bidram. "The Effectiveness of Four-dimensional Physical-psychological Interventions on Promoting Positive Psychological Conditions and Functional Health in old Age Women", Journal of Clinical Psycology, 11, 3, 2019, 51-66. magiran.com/p2095664
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال