ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناصر یوسفی، فاروق محمدی، آرمان عزیزی، روفیا شمس اسفند آبادی، (1398). مقایسه اثر بخشی درمان شناختی رفتاری کلاسیک و درمان شناختی رفتاری مبتنی بر غنی سازی بر افسردگی و کیفیت زندگی در زنان افسرده، فصلنامه روانشناسی بالینی، 11(3)، 101-112. magiran.com/p2095668
Naser Yousefi , Farook Mohammadi, Arman Azizi, Roofiya Shams Esfand Abadi, (2019). Comparing the Effectiveness of Classical Cognitive Behavioral Therapy and Enhancement - Based Cognitive Behavioral Therapy on Depression and Quality of Life in Depressed Women, Journal of Clinical Psycology, 11(3), 101-112. magiran.com/p2095668
ناصر یوسفی، فاروق محمدی، آرمان عزیزی، روفیا شمس اسفند آبادی، مقایسه اثر بخشی درمان شناختی رفتاری کلاسیک و درمان شناختی رفتاری مبتنی بر غنی سازی بر افسردگی و کیفیت زندگی در زنان افسرده. فصلنامه روانشناسی بالینی، 1398؛ 11(3): 101-112. magiran.com/p2095668
Naser Yousefi , Farook Mohammadi, Arman Azizi, Roofiya Shams Esfand Abadi, Comparing the Effectiveness of Classical Cognitive Behavioral Therapy and Enhancement - Based Cognitive Behavioral Therapy on Depression and Quality of Life in Depressed Women, Journal of Clinical Psycology, 2019; 11(3): 101-112. magiran.com/p2095668
ناصر یوسفی، فاروق محمدی، آرمان عزیزی، روفیا شمس اسفند آبادی، "مقایسه اثر بخشی درمان شناختی رفتاری کلاسیک و درمان شناختی رفتاری مبتنی بر غنی سازی بر افسردگی و کیفیت زندگی در زنان افسرده"، فصلنامه روانشناسی بالینی 11، شماره 3 (1398): 101-112. magiran.com/p2095668
Naser Yousefi , Farook Mohammadi, Arman Azizi, Roofiya Shams Esfand Abadi, "Comparing the Effectiveness of Classical Cognitive Behavioral Therapy and Enhancement - Based Cognitive Behavioral Therapy on Depression and Quality of Life in Depressed Women", Journal of Clinical Psycology 11, no.3 (2019): 101-112. magiran.com/p2095668
ناصر یوسفی، فاروق محمدی، آرمان عزیزی، روفیا شمس اسفند آبادی، (1398). 'مقایسه اثر بخشی درمان شناختی رفتاری کلاسیک و درمان شناختی رفتاری مبتنی بر غنی سازی بر افسردگی و کیفیت زندگی در زنان افسرده'، فصلنامه روانشناسی بالینی، 11(3)، صص.101-112. magiran.com/p2095668
Naser Yousefi , Farook Mohammadi, Arman Azizi, Roofiya Shams Esfand Abadi, (2019). 'Comparing the Effectiveness of Classical Cognitive Behavioral Therapy and Enhancement - Based Cognitive Behavioral Therapy on Depression and Quality of Life in Depressed Women', Journal of Clinical Psycology, 11(3), pp.101-112. magiran.com/p2095668
ناصر یوسفی؛ فاروق محمدی؛ آرمان عزیزی؛ روفیا شمس اسفند آبادی. "مقایسه اثر بخشی درمان شناختی رفتاری کلاسیک و درمان شناختی رفتاری مبتنی بر غنی سازی بر افسردگی و کیفیت زندگی در زنان افسرده". فصلنامه روانشناسی بالینی، 11 ،3 ، 1398، 101-112. magiran.com/p2095668
Naser Yousefi ; Farook Mohammadi; Arman Azizi; Roofiya Shams Esfand Abadi. "Comparing the Effectiveness of Classical Cognitive Behavioral Therapy and Enhancement - Based Cognitive Behavioral Therapy on Depression and Quality of Life in Depressed Women", Journal of Clinical Psycology, 11, 3, 2019, 101-112. magiran.com/p2095668
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال