ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژگان فیروزبخت، آرام تیرگر، کریم الله حاجیان تیلکی، فاطمه باکویی، مریم نیک پور، (1398). سرمایه اجتماعی و تک فرزندی در زنان شاغل، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 22(3)، 241-248. magiran.com/p2095707
Mojgan Firouzbakht, Aram Tirgar, Karimallah Hajian Tilaki, Fatemeh Bakouei, Maryam Nikpour, (2019). Social Capital and Single Child in Employed Women, Hakim Health Systems research journal, 22(3), 241-248. magiran.com/p2095707
مژگان فیروزبخت، آرام تیرگر، کریم الله حاجیان تیلکی، فاطمه باکویی، مریم نیک پور، سرمایه اجتماعی و تک فرزندی در زنان شاغل. مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 1398؛ 22(3): 241-248. magiran.com/p2095707
Mojgan Firouzbakht, Aram Tirgar, Karimallah Hajian Tilaki, Fatemeh Bakouei, Maryam Nikpour, Social Capital and Single Child in Employed Women, Hakim Health Systems research journal, 2019; 22(3): 241-248. magiran.com/p2095707
مژگان فیروزبخت، آرام تیرگر، کریم الله حاجیان تیلکی، فاطمه باکویی، مریم نیک پور، "سرمایه اجتماعی و تک فرزندی در زنان شاغل"، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم 22، شماره 3 (1398): 241-248. magiran.com/p2095707
Mojgan Firouzbakht, Aram Tirgar, Karimallah Hajian Tilaki, Fatemeh Bakouei, Maryam Nikpour, "Social Capital and Single Child in Employed Women", Hakim Health Systems research journal 22, no.3 (2019): 241-248. magiran.com/p2095707
مژگان فیروزبخت، آرام تیرگر، کریم الله حاجیان تیلکی، فاطمه باکویی، مریم نیک پور، (1398). 'سرمایه اجتماعی و تک فرزندی در زنان شاغل'، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 22(3)، صص.241-248. magiran.com/p2095707
Mojgan Firouzbakht, Aram Tirgar, Karimallah Hajian Tilaki, Fatemeh Bakouei, Maryam Nikpour, (2019). 'Social Capital and Single Child in Employed Women', Hakim Health Systems research journal, 22(3), pp.241-248. magiran.com/p2095707
مژگان فیروزبخت؛ آرام تیرگر؛ کریم الله حاجیان تیلکی؛ فاطمه باکویی؛ مریم نیک پور. "سرمایه اجتماعی و تک فرزندی در زنان شاغل". مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 22 ،3 ، 1398، 241-248. magiran.com/p2095707
Mojgan Firouzbakht; Aram Tirgar; Karimallah Hajian Tilaki; Fatemeh Bakouei; Maryam Nikpour. "Social Capital and Single Child in Employed Women", Hakim Health Systems research journal, 22, 3, 2019, 241-248. magiran.com/p2095707
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال