ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته حسین پور، فاطمه رضایی، سیمین غلامرضایی، (1398). پیش بینی ذهن آگاهی زنان باردار بر اساس دشواری در تنظیم هیجانات، استرس ادراک شده، اضطراب بارداری و افسردگی، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(6)، 485-493. magiran.com/p2095735
Fereshteh Hossienpoor, Fatemeh Rezaei, Simin Gholamrezaei, (2019). INVESTIGATING THE ROLE OF DIFFICULTY IN EMOTION REGULATION, PERCEIVED STRESS, PREGNANCY ANXIETY AND DEPRESSION IN PREGNANT WOMEN'S MIND, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(6), 485-493. magiran.com/p2095735
فرشته حسین پور، فاطمه رضایی، سیمین غلامرضایی، پیش بینی ذهن آگاهی زنان باردار بر اساس دشواری در تنظیم هیجانات، استرس ادراک شده، اضطراب بارداری و افسردگی. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1398؛ 17(6): 485-493. magiran.com/p2095735
Fereshteh Hossienpoor, Fatemeh Rezaei, Simin Gholamrezaei, INVESTIGATING THE ROLE OF DIFFICULTY IN EMOTION REGULATION, PERCEIVED STRESS, PREGNANCY ANXIETY AND DEPRESSION IN PREGNANT WOMEN'S MIND, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2019; 17(6): 485-493. magiran.com/p2095735
فرشته حسین پور، فاطمه رضایی، سیمین غلامرضایی، "پیش بینی ذهن آگاهی زنان باردار بر اساس دشواری در تنظیم هیجانات، استرس ادراک شده، اضطراب بارداری و افسردگی"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 17، شماره 6 (1398): 485-493. magiran.com/p2095735
Fereshteh Hossienpoor, Fatemeh Rezaei, Simin Gholamrezaei, "INVESTIGATING THE ROLE OF DIFFICULTY IN EMOTION REGULATION, PERCEIVED STRESS, PREGNANCY ANXIETY AND DEPRESSION IN PREGNANT WOMEN'S MIND", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 17, no.6 (2019): 485-493. magiran.com/p2095735
فرشته حسین پور، فاطمه رضایی، سیمین غلامرضایی، (1398). 'پیش بینی ذهن آگاهی زنان باردار بر اساس دشواری در تنظیم هیجانات، استرس ادراک شده، اضطراب بارداری و افسردگی'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(6)، صص.485-493. magiran.com/p2095735
Fereshteh Hossienpoor, Fatemeh Rezaei, Simin Gholamrezaei, (2019). 'INVESTIGATING THE ROLE OF DIFFICULTY IN EMOTION REGULATION, PERCEIVED STRESS, PREGNANCY ANXIETY AND DEPRESSION IN PREGNANT WOMEN'S MIND', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(6), pp.485-493. magiran.com/p2095735
فرشته حسین پور؛ فاطمه رضایی؛ سیمین غلامرضایی. "پیش بینی ذهن آگاهی زنان باردار بر اساس دشواری در تنظیم هیجانات، استرس ادراک شده، اضطراب بارداری و افسردگی". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17 ،6 ، 1398، 485-493. magiran.com/p2095735
Fereshteh Hossienpoor; Fatemeh Rezaei; Simin Gholamrezaei. "INVESTIGATING THE ROLE OF DIFFICULTY IN EMOTION REGULATION, PERCEIVED STRESS, PREGNANCY ANXIETY AND DEPRESSION IN PREGNANT WOMEN'S MIND", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17, 6, 2019, 485-493. magiran.com/p2095735
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال