ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ندا طهماسبی روشن، علی مروتی شریف آبادی، سیدحیدر میرفخرالدینی، سیدحبیب الله میرغفوری، (1398). از زنجیره تامین پایدار تا پایداری شرکت و رضایت ، وفاداری و تبلیغات دهان به دهان مشتریان، دو ماهنامه بررسی های بازرگانی، 17(98)، 7-29. magiran.com/p2095853
Neda Tahmasbi Roshan, Ali Morovati Sharif Abadi , Seyed Heidar Mir Fakhreddini, Seyed Habibollah Mirghafoori, (2019). From sustainable supply chain to company sustainability, customers satisfaction, loyalty and word-of-mouth advertising, Commercial Surveys, 17(98), 7-29. magiran.com/p2095853
ندا طهماسبی روشن، علی مروتی شریف آبادی، سیدحیدر میرفخرالدینی، سیدحبیب الله میرغفوری، از زنجیره تامین پایدار تا پایداری شرکت و رضایت ، وفاداری و تبلیغات دهان به دهان مشتریان. دو ماهنامه بررسی های بازرگانی، 1398؛ 17(98): 7-29. magiran.com/p2095853
Neda Tahmasbi Roshan, Ali Morovati Sharif Abadi , Seyed Heidar Mir Fakhreddini, Seyed Habibollah Mirghafoori, From sustainable supply chain to company sustainability, customers satisfaction, loyalty and word-of-mouth advertising, Commercial Surveys, 2019; 17(98): 7-29. magiran.com/p2095853
ندا طهماسبی روشن، علی مروتی شریف آبادی، سیدحیدر میرفخرالدینی، سیدحبیب الله میرغفوری، "از زنجیره تامین پایدار تا پایداری شرکت و رضایت ، وفاداری و تبلیغات دهان به دهان مشتریان"، دو ماهنامه بررسی های بازرگانی 17، شماره 98 (1398): 7-29. magiran.com/p2095853
Neda Tahmasbi Roshan, Ali Morovati Sharif Abadi , Seyed Heidar Mir Fakhreddini, Seyed Habibollah Mirghafoori, "From sustainable supply chain to company sustainability, customers satisfaction, loyalty and word-of-mouth advertising", Commercial Surveys 17, no.98 (2019): 7-29. magiran.com/p2095853
ندا طهماسبی روشن، علی مروتی شریف آبادی، سیدحیدر میرفخرالدینی، سیدحبیب الله میرغفوری، (1398). 'از زنجیره تامین پایدار تا پایداری شرکت و رضایت ، وفاداری و تبلیغات دهان به دهان مشتریان'، دو ماهنامه بررسی های بازرگانی، 17(98)، صص.7-29. magiran.com/p2095853
Neda Tahmasbi Roshan, Ali Morovati Sharif Abadi , Seyed Heidar Mir Fakhreddini, Seyed Habibollah Mirghafoori, (2019). 'From sustainable supply chain to company sustainability, customers satisfaction, loyalty and word-of-mouth advertising', Commercial Surveys, 17(98), pp.7-29. magiran.com/p2095853
ندا طهماسبی روشن؛ علی مروتی شریف آبادی؛ سیدحیدر میرفخرالدینی؛ سیدحبیب الله میرغفوری. "از زنجیره تامین پایدار تا پایداری شرکت و رضایت ، وفاداری و تبلیغات دهان به دهان مشتریان". دو ماهنامه بررسی های بازرگانی، 17 ،98 ، 1398، 7-29. magiran.com/p2095853
Neda Tahmasbi Roshan; Ali Morovati Sharif Abadi ; Seyed Heidar Mir Fakhreddini; Seyed Habibollah Mirghafoori. "From sustainable supply chain to company sustainability, customers satisfaction, loyalty and word-of-mouth advertising", Commercial Surveys, 17, 98, 2019, 7-29. magiran.com/p2095853
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال