ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه حیدرقلی نژاد کناری، منوچهر قلی پور، همت اله پیردشتی، حمید عباس دخت، (1398). بررسی تاثیر محلول پاشی پلی آمین اسپرمیدین بر بهبود برخی شاخص های فیزیولوژیکی و عملکرد سویا در شرایط کم آبیاری، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 50(3)، 185-197. magiran.com/p2096162
Masoumeh Heidargholinezhadkenari, Manoochehr Gholipoor , Hemmatollah Pirdashti, Hamid Abbasdokht, (2019). The evaluation of spermidine polyamine foliar spraying effects on improving some physiological indices and yield in soybean under low-irrigation condition, Iranian Journal of Field Crop Science, 50(3), 185-197. magiran.com/p2096162
معصومه حیدرقلی نژاد کناری، منوچهر قلی پور، همت اله پیردشتی، حمید عباس دخت، بررسی تاثیر محلول پاشی پلی آمین اسپرمیدین بر بهبود برخی شاخص های فیزیولوژیکی و عملکرد سویا در شرایط کم آبیاری. مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 1398؛ 50(3): 185-197. magiran.com/p2096162
Masoumeh Heidargholinezhadkenari, Manoochehr Gholipoor , Hemmatollah Pirdashti, Hamid Abbasdokht, The evaluation of spermidine polyamine foliar spraying effects on improving some physiological indices and yield in soybean under low-irrigation condition, Iranian Journal of Field Crop Science, 2019; 50(3): 185-197. magiran.com/p2096162
معصومه حیدرقلی نژاد کناری، منوچهر قلی پور، همت اله پیردشتی، حمید عباس دخت، "بررسی تاثیر محلول پاشی پلی آمین اسپرمیدین بر بهبود برخی شاخص های فیزیولوژیکی و عملکرد سویا در شرایط کم آبیاری"، مجله علوم گیاهان زراعی ایران 50، شماره 3 (1398): 185-197. magiran.com/p2096162
Masoumeh Heidargholinezhadkenari, Manoochehr Gholipoor , Hemmatollah Pirdashti, Hamid Abbasdokht, "The evaluation of spermidine polyamine foliar spraying effects on improving some physiological indices and yield in soybean under low-irrigation condition", Iranian Journal of Field Crop Science 50, no.3 (2019): 185-197. magiran.com/p2096162
معصومه حیدرقلی نژاد کناری، منوچهر قلی پور، همت اله پیردشتی، حمید عباس دخت، (1398). 'بررسی تاثیر محلول پاشی پلی آمین اسپرمیدین بر بهبود برخی شاخص های فیزیولوژیکی و عملکرد سویا در شرایط کم آبیاری'، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 50(3)، صص.185-197. magiran.com/p2096162
Masoumeh Heidargholinezhadkenari, Manoochehr Gholipoor , Hemmatollah Pirdashti, Hamid Abbasdokht, (2019). 'The evaluation of spermidine polyamine foliar spraying effects on improving some physiological indices and yield in soybean under low-irrigation condition', Iranian Journal of Field Crop Science, 50(3), pp.185-197. magiran.com/p2096162
معصومه حیدرقلی نژاد کناری؛ منوچهر قلی پور؛ همت اله پیردشتی؛ حمید عباس دخت. "بررسی تاثیر محلول پاشی پلی آمین اسپرمیدین بر بهبود برخی شاخص های فیزیولوژیکی و عملکرد سویا در شرایط کم آبیاری". مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 50 ،3 ، 1398، 185-197. magiran.com/p2096162
Masoumeh Heidargholinezhadkenari; Manoochehr Gholipoor ; Hemmatollah Pirdashti; Hamid Abbasdokht. "The evaluation of spermidine polyamine foliar spraying effects on improving some physiological indices and yield in soybean under low-irrigation condition", Iranian Journal of Field Crop Science, 50, 3, 2019, 185-197. magiran.com/p2096162
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال