ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
موسی یمین فیروز، محمد هادی یدالله پور، سمیه اسبکیان، (1398). عادت ها و مهارت های مطالعه میان دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی بابل، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12(5)، 1-8. magiran.com/p2096223
Mousa Yaminfirooz, Mohammad Hadi Yadollahpour, Somayeh Esbakian, (2019). Reading Habits and Skills among Students: a Case Study of Babol University of Medical Sciences, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 12(5), 1-8. magiran.com/p2096223
موسی یمین فیروز، محمد هادی یدالله پور، سمیه اسبکیان، عادت ها و مهارت های مطالعه میان دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی بابل. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 1398؛ 12(5): 1-8. magiran.com/p2096223
Mousa Yaminfirooz, Mohammad Hadi Yadollahpour, Somayeh Esbakian, Reading Habits and Skills among Students: a Case Study of Babol University of Medical Sciences, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 2019; 12(5): 1-8. magiran.com/p2096223
موسی یمین فیروز، محمد هادی یدالله پور، سمیه اسبکیان، "عادت ها و مهارت های مطالعه میان دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی بابل"، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 12، شماره 5 (1398): 1-8. magiran.com/p2096223
Mousa Yaminfirooz, Mohammad Hadi Yadollahpour, Somayeh Esbakian, "Reading Habits and Skills among Students: a Case Study of Babol University of Medical Sciences", Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences 12, no.5 (2019): 1-8. magiran.com/p2096223
موسی یمین فیروز، محمد هادی یدالله پور، سمیه اسبکیان، (1398). 'عادت ها و مهارت های مطالعه میان دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی بابل'، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12(5)، صص.1-8. magiran.com/p2096223
Mousa Yaminfirooz, Mohammad Hadi Yadollahpour, Somayeh Esbakian, (2019). 'Reading Habits and Skills among Students: a Case Study of Babol University of Medical Sciences', Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 12(5), pp.1-8. magiran.com/p2096223
موسی یمین فیروز؛ محمد هادی یدالله پور؛ سمیه اسبکیان. "عادت ها و مهارت های مطالعه میان دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی بابل". نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12 ،5 ، 1398، 1-8. magiran.com/p2096223
Mousa Yaminfirooz; Mohammad Hadi Yadollahpour; Somayeh Esbakian. "Reading Habits and Skills among Students: a Case Study of Babol University of Medical Sciences", Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 12, 5, 2019, 1-8. magiran.com/p2096223
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال