ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شعبانعلی باقریان، حبیب الله نادری، عسگری اصغری گنجی، (1398). اثربخشی آموزش سبک های شناختی و فراشناختی بر یادگیری، خودکارامدی اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانشجویان، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12(5)، 39-50. magiran.com/p2096227
Shabanali Bagherian, Habibollah Naderi, Asgari Asghari Ganji, (2019). The Effectiveness of Cognitive and Metacognitive Styles Training on the Learning, Social Self-efficacy and Social Adjustment of Students, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 12(5), 39-50. magiran.com/p2096227
شعبانعلی باقریان، حبیب الله نادری، عسگری اصغری گنجی، اثربخشی آموزش سبک های شناختی و فراشناختی بر یادگیری، خودکارامدی اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانشجویان. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 1398؛ 12(5): 39-50. magiran.com/p2096227
Shabanali Bagherian, Habibollah Naderi, Asgari Asghari Ganji, The Effectiveness of Cognitive and Metacognitive Styles Training on the Learning, Social Self-efficacy and Social Adjustment of Students, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 2019; 12(5): 39-50. magiran.com/p2096227
شعبانعلی باقریان، حبیب الله نادری، عسگری اصغری گنجی، "اثربخشی آموزش سبک های شناختی و فراشناختی بر یادگیری، خودکارامدی اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانشجویان"، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 12، شماره 5 (1398): 39-50. magiran.com/p2096227
Shabanali Bagherian, Habibollah Naderi, Asgari Asghari Ganji, "The Effectiveness of Cognitive and Metacognitive Styles Training on the Learning, Social Self-efficacy and Social Adjustment of Students", Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences 12, no.5 (2019): 39-50. magiran.com/p2096227
شعبانعلی باقریان، حبیب الله نادری، عسگری اصغری گنجی، (1398). 'اثربخشی آموزش سبک های شناختی و فراشناختی بر یادگیری، خودکارامدی اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانشجویان'، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12(5)، صص.39-50. magiran.com/p2096227
Shabanali Bagherian, Habibollah Naderi, Asgari Asghari Ganji, (2019). 'The Effectiveness of Cognitive and Metacognitive Styles Training on the Learning, Social Self-efficacy and Social Adjustment of Students', Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 12(5), pp.39-50. magiran.com/p2096227
شعبانعلی باقریان؛ حبیب الله نادری؛ عسگری اصغری گنجی. "اثربخشی آموزش سبک های شناختی و فراشناختی بر یادگیری، خودکارامدی اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانشجویان". نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12 ،5 ، 1398، 39-50. magiran.com/p2096227
Shabanali Bagherian; Habibollah Naderi; Asgari Asghari Ganji. "The Effectiveness of Cognitive and Metacognitive Styles Training on the Learning, Social Self-efficacy and Social Adjustment of Students", Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 12, 5, 2019, 39-50. magiran.com/p2096227
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال