ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید خلیل سیدعلی پور، خدر فرجی راد، محمد رئیسی، (1398). بررسی رابطه بین مشارکت مدنی و امنیت شهری (مورد مطالعه: کلانشهر تهران)، پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی، 12(4)، 1-26. magiran.com/p2096398
Seyed Khalil Seyed Ali Pour, Khader Farajirad, Mohammad Raeisi , (2019). Investigating the Relationship between Civil partnership and Urban Security (Case Study: Tehran Metropolis), Order & Security Research Journal, 12(4), 1-26. magiran.com/p2096398
سید خلیل سیدعلی پور، خدر فرجی راد، محمد رئیسی، بررسی رابطه بین مشارکت مدنی و امنیت شهری (مورد مطالعه: کلانشهر تهران). پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی، 1398؛ 12(4): 1-26. magiran.com/p2096398
Seyed Khalil Seyed Ali Pour, Khader Farajirad, Mohammad Raeisi , Investigating the Relationship between Civil partnership and Urban Security (Case Study: Tehran Metropolis), Order & Security Research Journal, 2019; 12(4): 1-26. magiran.com/p2096398
سید خلیل سیدعلی پور، خدر فرجی راد، محمد رئیسی، "بررسی رابطه بین مشارکت مدنی و امنیت شهری (مورد مطالعه: کلانشهر تهران)"، پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی 12، شماره 4 (1398): 1-26. magiran.com/p2096398
Seyed Khalil Seyed Ali Pour, Khader Farajirad, Mohammad Raeisi , "Investigating the Relationship between Civil partnership and Urban Security (Case Study: Tehran Metropolis)", Order & Security Research Journal 12, no.4 (2019): 1-26. magiran.com/p2096398
سید خلیل سیدعلی پور، خدر فرجی راد، محمد رئیسی، (1398). 'بررسی رابطه بین مشارکت مدنی و امنیت شهری (مورد مطالعه: کلانشهر تهران)'، پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی، 12(4)، صص.1-26. magiran.com/p2096398
Seyed Khalil Seyed Ali Pour, Khader Farajirad, Mohammad Raeisi , (2019). 'Investigating the Relationship between Civil partnership and Urban Security (Case Study: Tehran Metropolis)', Order & Security Research Journal, 12(4), pp.1-26. magiran.com/p2096398
سید خلیل سیدعلی پور؛ خدر فرجی راد؛ محمد رئیسی. "بررسی رابطه بین مشارکت مدنی و امنیت شهری (مورد مطالعه: کلانشهر تهران)". پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی، 12 ،4 ، 1398، 1-26. magiran.com/p2096398
Seyed Khalil Seyed Ali Pour; Khader Farajirad; Mohammad Raeisi . "Investigating the Relationship between Civil partnership and Urban Security (Case Study: Tehran Metropolis)", Order & Security Research Journal, 12, 4, 2019, 1-26. magiran.com/p2096398
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال