ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه آگاه، محمدعلی اسماعیلی، محمد فرزام، رحمت عباسی، (1398). الگوبرداری از رشد گیاه دارویی کور (Capparis spinosa L.) در رویشگاه طبیعی برای کشت در سیستم های زراعی کم نهاده، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 35(6)، 1002-1016. magiran.com/p2096434
F. Agah, M.A. Esmaeili , M. Farzam, R. Abbasi, (2020). Modeling of Capparis spinosa L. growth in natural habitat for cultivation in low input farming systems, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 35(6), 1002-1016. magiran.com/p2096434
فاطمه آگاه، محمدعلی اسماعیلی، محمد فرزام، رحمت عباسی، الگوبرداری از رشد گیاه دارویی کور (Capparis spinosa L.) در رویشگاه طبیعی برای کشت در سیستم های زراعی کم نهاده. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1398؛ 35(6): 1002-1016. magiran.com/p2096434
F. Agah, M.A. Esmaeili , M. Farzam, R. Abbasi, Modeling of Capparis spinosa L. growth in natural habitat for cultivation in low input farming systems, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2020; 35(6): 1002-1016. magiran.com/p2096434
فاطمه آگاه، محمدعلی اسماعیلی، محمد فرزام، رحمت عباسی، "الگوبرداری از رشد گیاه دارویی کور (Capparis spinosa L.) در رویشگاه طبیعی برای کشت در سیستم های زراعی کم نهاده"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 35، شماره 6 (1398): 1002-1016. magiran.com/p2096434
F. Agah, M.A. Esmaeili , M. Farzam, R. Abbasi, "Modeling of Capparis spinosa L. growth in natural habitat for cultivation in low input farming systems", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 35, no.6 (2020): 1002-1016. magiran.com/p2096434
فاطمه آگاه، محمدعلی اسماعیلی، محمد فرزام، رحمت عباسی، (1398). 'الگوبرداری از رشد گیاه دارویی کور (Capparis spinosa L.) در رویشگاه طبیعی برای کشت در سیستم های زراعی کم نهاده'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 35(6)، صص.1002-1016. magiran.com/p2096434
F. Agah, M.A. Esmaeili , M. Farzam, R. Abbasi, (2020). 'Modeling of Capparis spinosa L. growth in natural habitat for cultivation in low input farming systems', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 35(6), pp.1002-1016. magiran.com/p2096434
فاطمه آگاه؛ محمدعلی اسماعیلی؛ محمد فرزام؛ رحمت عباسی. "الگوبرداری از رشد گیاه دارویی کور (Capparis spinosa L.) در رویشگاه طبیعی برای کشت در سیستم های زراعی کم نهاده". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 35 ،6 ، 1398، 1002-1016. magiran.com/p2096434
F. Agah; M.A. Esmaeili ; M. Farzam; R. Abbasi. "Modeling of Capparis spinosa L. growth in natural habitat for cultivation in low input farming systems", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 35, 6, 2020, 1002-1016. magiran.com/p2096434
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال