ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افسانه حسینی، فرید مرادی نژاد، مهدی خیاط، محمدحسین امینی فرد، (1398). تاثیر محلول پاشی برگی با کلرید کلسیم و نیترات کلسیم در طی رشد و نمو بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه زرشک (Berberis vulgaris L.)، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 35(6)، 1028-1043. magiran.com/p2096436
A. Hosseini, F. Moradinezhad , M. Khayyat, M.H. Aminifard, (2020). Effects of foliar application with calcium chloride and calcium nitrate during growth and development stages on the quantitative and qualitative characteristics of barberry fruit (Berberis vulgaris L.), Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 35(6), 1028-1043. magiran.com/p2096436
افسانه حسینی، فرید مرادی نژاد، مهدی خیاط، محمدحسین امینی فرد، تاثیر محلول پاشی برگی با کلرید کلسیم و نیترات کلسیم در طی رشد و نمو بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه زرشک (Berberis vulgaris L.). مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1398؛ 35(6): 1028-1043. magiran.com/p2096436
A. Hosseini, F. Moradinezhad , M. Khayyat, M.H. Aminifard, Effects of foliar application with calcium chloride and calcium nitrate during growth and development stages on the quantitative and qualitative characteristics of barberry fruit (Berberis vulgaris L.), Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2020; 35(6): 1028-1043. magiran.com/p2096436
افسانه حسینی، فرید مرادی نژاد، مهدی خیاط، محمدحسین امینی فرد، "تاثیر محلول پاشی برگی با کلرید کلسیم و نیترات کلسیم در طی رشد و نمو بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه زرشک (Berberis vulgaris L.)"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 35، شماره 6 (1398): 1028-1043. magiran.com/p2096436
A. Hosseini, F. Moradinezhad , M. Khayyat, M.H. Aminifard, "Effects of foliar application with calcium chloride and calcium nitrate during growth and development stages on the quantitative and qualitative characteristics of barberry fruit (Berberis vulgaris L.)", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 35, no.6 (2020): 1028-1043. magiran.com/p2096436
افسانه حسینی، فرید مرادی نژاد، مهدی خیاط، محمدحسین امینی فرد، (1398). 'تاثیر محلول پاشی برگی با کلرید کلسیم و نیترات کلسیم در طی رشد و نمو بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه زرشک (Berberis vulgaris L.)'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 35(6)، صص.1028-1043. magiran.com/p2096436
A. Hosseini, F. Moradinezhad , M. Khayyat, M.H. Aminifard, (2020). 'Effects of foliar application with calcium chloride and calcium nitrate during growth and development stages on the quantitative and qualitative characteristics of barberry fruit (Berberis vulgaris L.)', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 35(6), pp.1028-1043. magiran.com/p2096436
افسانه حسینی؛ فرید مرادی نژاد؛ مهدی خیاط؛ محمدحسین امینی فرد. "تاثیر محلول پاشی برگی با کلرید کلسیم و نیترات کلسیم در طی رشد و نمو بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه زرشک (Berberis vulgaris L.)". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 35 ،6 ، 1398، 1028-1043. magiran.com/p2096436
A. Hosseini; F. Moradinezhad ; M. Khayyat; M.H. Aminifard. "Effects of foliar application with calcium chloride and calcium nitrate during growth and development stages on the quantitative and qualitative characteristics of barberry fruit (Berberis vulgaris L.)", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 35, 6, 2020, 1028-1043. magiran.com/p2096436
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال