ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ساره حبیب زاده، محمد جواد خرازی فرد، (1399). بررسی تاثیر جنس Post-Core بر استحکام شکست در بازسازی تاج دندان های درمان ریشه شده، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 44(1)، 23-34. magiran.com/p2096733
Sareh Habibzadeh , Mohammad Javad Kharazifard, (2020). Effect of Post and Core Materials on Fracture Strength in the Crown Reconstruction of the Root-Treated Tooth, Journal of Mashhad Dental School, 44(1), 23-34. magiran.com/p2096733
ساره حبیب زاده، محمد جواد خرازی فرد، بررسی تاثیر جنس Post-Core بر استحکام شکست در بازسازی تاج دندان های درمان ریشه شده. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 1399؛ 44(1): 23-34. magiran.com/p2096733
Sareh Habibzadeh , Mohammad Javad Kharazifard, Effect of Post and Core Materials on Fracture Strength in the Crown Reconstruction of the Root-Treated Tooth, Journal of Mashhad Dental School, 2020; 44(1): 23-34. magiran.com/p2096733
ساره حبیب زاده، محمد جواد خرازی فرد، "بررسی تاثیر جنس Post-Core بر استحکام شکست در بازسازی تاج دندان های درمان ریشه شده"، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 44، شماره 1 (1399): 23-34. magiran.com/p2096733
Sareh Habibzadeh , Mohammad Javad Kharazifard, "Effect of Post and Core Materials on Fracture Strength in the Crown Reconstruction of the Root-Treated Tooth", Journal of Mashhad Dental School 44, no.1 (2020): 23-34. magiran.com/p2096733
ساره حبیب زاده، محمد جواد خرازی فرد، (1399). 'بررسی تاثیر جنس Post-Core بر استحکام شکست در بازسازی تاج دندان های درمان ریشه شده'، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 44(1)، صص.23-34. magiran.com/p2096733
Sareh Habibzadeh , Mohammad Javad Kharazifard, (2020). 'Effect of Post and Core Materials on Fracture Strength in the Crown Reconstruction of the Root-Treated Tooth', Journal of Mashhad Dental School, 44(1), pp.23-34. magiran.com/p2096733
ساره حبیب زاده؛ محمد جواد خرازی فرد. "بررسی تاثیر جنس Post-Core بر استحکام شکست در بازسازی تاج دندان های درمان ریشه شده". مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 44 ،1 ، 1399، 23-34. magiran.com/p2096733
Sareh Habibzadeh ; Mohammad Javad Kharazifard. "Effect of Post and Core Materials on Fracture Strength in the Crown Reconstruction of the Root-Treated Tooth", Journal of Mashhad Dental School, 44, 1, 2020, 23-34. magiran.com/p2096733
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال