ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نرجس اسلامی، زهرا نورعلی، مریم قربانی، تکتم سادات جعفر طباطبایی، سمانه سادات جعفر طباطبایی، (1398). اثربخشی گروه درمانی بازتوانی شناختی بر حافظه کلامی، مدیریت استرس و نارسایی هیجانی در مبتلایان به آسیب مغزی تروماتیک، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6(3)، 9-16. magiran.com/p2096768
Narges Eslami, Zahra Nourali, Maryam Ghorbani, Toktam Sadat Jafar Tabatabaei, Samaneh Sadat Jafar Tabatabaei, (2020). Effectiveness of Cognitive Rehabilitation Group Therapy on Verbal Memory, Stress Management and Alexithymia in Patients with Traumatic Brain Injury, Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6(3), 9-16. magiran.com/p2096768
نرجس اسلامی، زهرا نورعلی، مریم قربانی، تکتم سادات جعفر طباطبایی، سمانه سادات جعفر طباطبایی، اثربخشی گروه درمانی بازتوانی شناختی بر حافظه کلامی، مدیریت استرس و نارسایی هیجانی در مبتلایان به آسیب مغزی تروماتیک. نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 1398؛ 6(3): 9-16. magiran.com/p2096768
Narges Eslami, Zahra Nourali, Maryam Ghorbani, Toktam Sadat Jafar Tabatabaei, Samaneh Sadat Jafar Tabatabaei, Effectiveness of Cognitive Rehabilitation Group Therapy on Verbal Memory, Stress Management and Alexithymia in Patients with Traumatic Brain Injury, Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 2020; 6(3): 9-16. magiran.com/p2096768
نرجس اسلامی، زهرا نورعلی، مریم قربانی، تکتم سادات جعفر طباطبایی، سمانه سادات جعفر طباطبایی، "اثربخشی گروه درمانی بازتوانی شناختی بر حافظه کلامی، مدیریت استرس و نارسایی هیجانی در مبتلایان به آسیب مغزی تروماتیک"، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری 6، شماره 3 (1398): 9-16. magiran.com/p2096768
Narges Eslami, Zahra Nourali, Maryam Ghorbani, Toktam Sadat Jafar Tabatabaei, Samaneh Sadat Jafar Tabatabaei, "Effectiveness of Cognitive Rehabilitation Group Therapy on Verbal Memory, Stress Management and Alexithymia in Patients with Traumatic Brain Injury", Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing 6, no.3 (2020): 9-16. magiran.com/p2096768
نرجس اسلامی، زهرا نورعلی، مریم قربانی، تکتم سادات جعفر طباطبایی، سمانه سادات جعفر طباطبایی، (1398). 'اثربخشی گروه درمانی بازتوانی شناختی بر حافظه کلامی، مدیریت استرس و نارسایی هیجانی در مبتلایان به آسیب مغزی تروماتیک'، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6(3)، صص.9-16. magiran.com/p2096768
Narges Eslami, Zahra Nourali, Maryam Ghorbani, Toktam Sadat Jafar Tabatabaei, Samaneh Sadat Jafar Tabatabaei, (2020). 'Effectiveness of Cognitive Rehabilitation Group Therapy on Verbal Memory, Stress Management and Alexithymia in Patients with Traumatic Brain Injury', Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6(3), pp.9-16. magiran.com/p2096768
نرجس اسلامی؛ زهرا نورعلی؛ مریم قربانی؛ تکتم سادات جعفر طباطبایی؛ سمانه سادات جعفر طباطبایی. "اثربخشی گروه درمانی بازتوانی شناختی بر حافظه کلامی، مدیریت استرس و نارسایی هیجانی در مبتلایان به آسیب مغزی تروماتیک". نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6 ،3 ، 1398، 9-16. magiran.com/p2096768
Narges Eslami; Zahra Nourali; Maryam Ghorbani; Toktam Sadat Jafar Tabatabaei; Samaneh Sadat Jafar Tabatabaei. "Effectiveness of Cognitive Rehabilitation Group Therapy on Verbal Memory, Stress Management and Alexithymia in Patients with Traumatic Brain Injury", Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6, 3, 2020, 9-16. magiran.com/p2096768
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال