ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید ملکی، سعید امان پور، علی شجاعیان، سیده معصومه رضوی، (1398). بررسی و سنجش میزان تاب آوری در ابعاد کالبدی و اجتماعی در برابر زلزله (مطالعه موردی شهر ایذه)، نشریه مطالعات ساختار و کارکرد شهری، 7(22)، 81-111. magiran.com/p2096937
Saeed Maleki, Saeed Amanpour, Ali Shojaeeyan, Masomeh Razavii , (2020). Surveying and Measuring the Physical and Social Resilience to Earthquakes (Case Study of Izeh City), Journal of SHAHR-HA, 7(22), 81-111. magiran.com/p2096937
سعید ملکی، سعید امان پور، علی شجاعیان، سیده معصومه رضوی، بررسی و سنجش میزان تاب آوری در ابعاد کالبدی و اجتماعی در برابر زلزله (مطالعه موردی شهر ایذه). نشریه مطالعات ساختار و کارکرد شهری، 1398؛ 7(22): 81-111. magiran.com/p2096937
Saeed Maleki, Saeed Amanpour, Ali Shojaeeyan, Masomeh Razavii , Surveying and Measuring the Physical and Social Resilience to Earthquakes (Case Study of Izeh City), Journal of SHAHR-HA, 2020; 7(22): 81-111. magiran.com/p2096937
سعید ملکی، سعید امان پور، علی شجاعیان، سیده معصومه رضوی، "بررسی و سنجش میزان تاب آوری در ابعاد کالبدی و اجتماعی در برابر زلزله (مطالعه موردی شهر ایذه)"، نشریه مطالعات ساختار و کارکرد شهری 7، شماره 22 (1398): 81-111. magiran.com/p2096937
Saeed Maleki, Saeed Amanpour, Ali Shojaeeyan, Masomeh Razavii , "Surveying and Measuring the Physical and Social Resilience to Earthquakes (Case Study of Izeh City)", Journal of SHAHR-HA 7, no.22 (2020): 81-111. magiran.com/p2096937
سعید ملکی، سعید امان پور، علی شجاعیان، سیده معصومه رضوی، (1398). 'بررسی و سنجش میزان تاب آوری در ابعاد کالبدی و اجتماعی در برابر زلزله (مطالعه موردی شهر ایذه)'، نشریه مطالعات ساختار و کارکرد شهری، 7(22)، صص.81-111. magiran.com/p2096937
Saeed Maleki, Saeed Amanpour, Ali Shojaeeyan, Masomeh Razavii , (2020). 'Surveying and Measuring the Physical and Social Resilience to Earthquakes (Case Study of Izeh City)', Journal of SHAHR-HA, 7(22), pp.81-111. magiran.com/p2096937
سعید ملکی؛ سعید امان پور؛ علی شجاعیان؛ سیده معصومه رضوی. "بررسی و سنجش میزان تاب آوری در ابعاد کالبدی و اجتماعی در برابر زلزله (مطالعه موردی شهر ایذه)". نشریه مطالعات ساختار و کارکرد شهری، 7 ،22 ، 1398، 81-111. magiran.com/p2096937
Saeed Maleki; Saeed Amanpour; Ali Shojaeeyan; Masomeh Razavii . "Surveying and Measuring the Physical and Social Resilience to Earthquakes (Case Study of Izeh City)", Journal of SHAHR-HA, 7, 22, 2020, 81-111. magiran.com/p2096937
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال