ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسین آبادی، کامران رضایزدی، مهدی دهقان بنادکی، (1398). اثر سیلاژ ذرت و زمان استفاده آن در خوراک آغازین بر عملکرد رشد و فراسنجه های شکمبه ای در گوساله های شیرخوار هلشتاین، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 8(4)، 29-38. magiran.com/p2096982
M. Hosseinabadi, K. Rezayazdi , M. Dehghan Banadaky, (2020). Effect of corn silage and its supplementation time in starter diet on the performance and rumen parameters of suckling Holstein calves, Animal Production Research, 8(4), 29-38. magiran.com/p2096982
محمدحسین آبادی، کامران رضایزدی، مهدی دهقان بنادکی، اثر سیلاژ ذرت و زمان استفاده آن در خوراک آغازین بر عملکرد رشد و فراسنجه های شکمبه ای در گوساله های شیرخوار هلشتاین. فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 1398؛ 8(4): 29-38. magiran.com/p2096982
M. Hosseinabadi, K. Rezayazdi , M. Dehghan Banadaky, Effect of corn silage and its supplementation time in starter diet on the performance and rumen parameters of suckling Holstein calves, Animal Production Research, 2020; 8(4): 29-38. magiran.com/p2096982
محمدحسین آبادی، کامران رضایزدی، مهدی دهقان بنادکی، "اثر سیلاژ ذرت و زمان استفاده آن در خوراک آغازین بر عملکرد رشد و فراسنجه های شکمبه ای در گوساله های شیرخوار هلشتاین"، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی 8، شماره 4 (1398): 29-38. magiran.com/p2096982
M. Hosseinabadi, K. Rezayazdi , M. Dehghan Banadaky, "Effect of corn silage and its supplementation time in starter diet on the performance and rumen parameters of suckling Holstein calves", Animal Production Research 8, no.4 (2020): 29-38. magiran.com/p2096982
محمدحسین آبادی، کامران رضایزدی، مهدی دهقان بنادکی، (1398). 'اثر سیلاژ ذرت و زمان استفاده آن در خوراک آغازین بر عملکرد رشد و فراسنجه های شکمبه ای در گوساله های شیرخوار هلشتاین'، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 8(4)، صص.29-38. magiran.com/p2096982
M. Hosseinabadi, K. Rezayazdi , M. Dehghan Banadaky, (2020). 'Effect of corn silage and its supplementation time in starter diet on the performance and rumen parameters of suckling Holstein calves', Animal Production Research, 8(4), pp.29-38. magiran.com/p2096982
محمدحسین آبادی؛ کامران رضایزدی؛ مهدی دهقان بنادکی. "اثر سیلاژ ذرت و زمان استفاده آن در خوراک آغازین بر عملکرد رشد و فراسنجه های شکمبه ای در گوساله های شیرخوار هلشتاین". فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 8 ،4 ، 1398، 29-38. magiran.com/p2096982
M. Hosseinabadi; K. Rezayazdi ; M. Dehghan Banadaky. "Effect of corn silage and its supplementation time in starter diet on the performance and rumen parameters of suckling Holstein calves", Animal Production Research, 8, 4, 2020, 29-38. magiran.com/p2096982
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال