ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نورالله جاودانه، امیر لطافت کار، صدر الدین شجاع الدین، ملیحه حدادنژاد، (1397). تاثیر شش هفته تمرینات شناختی عملکردی بر شاخص های شناختی افراد مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی: کارآزمایی بالینی تصادفی، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 14(6)، 318-324. magiran.com/p2097003
Noorollah Javdaneh, Amir Letafatkar, Sadredin Shojaedin, Maliheh Hadadnejad, (2019). The Effect of Six Weeks of Functional Cognitive Training on Cognitive Factors among the People with Non-Specific Chronic Neck Pain; A Clinical Trial Study, Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 14(6), 318-324. magiran.com/p2097003
نورالله جاودانه، امیر لطافت کار، صدر الدین شجاع الدین، ملیحه حدادنژاد، تاثیر شش هفته تمرینات شناختی عملکردی بر شاخص های شناختی افراد مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی: کارآزمایی بالینی تصادفی. مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 1397؛ 14(6): 318-324. magiran.com/p2097003
Noorollah Javdaneh, Amir Letafatkar, Sadredin Shojaedin, Maliheh Hadadnejad, The Effect of Six Weeks of Functional Cognitive Training on Cognitive Factors among the People with Non-Specific Chronic Neck Pain; A Clinical Trial Study, Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 2019; 14(6): 318-324. magiran.com/p2097003
نورالله جاودانه، امیر لطافت کار، صدر الدین شجاع الدین، ملیحه حدادنژاد، "تاثیر شش هفته تمرینات شناختی عملکردی بر شاخص های شناختی افراد مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی: کارآزمایی بالینی تصادفی"، مجله پژوهش در علوم توانبخشی 14، شماره 6 (1397): 318-324. magiran.com/p2097003
Noorollah Javdaneh, Amir Letafatkar, Sadredin Shojaedin, Maliheh Hadadnejad, "The Effect of Six Weeks of Functional Cognitive Training on Cognitive Factors among the People with Non-Specific Chronic Neck Pain; A Clinical Trial Study", Journal of Research in Rehabilitation Sciences 14, no.6 (2019): 318-324. magiran.com/p2097003
نورالله جاودانه، امیر لطافت کار، صدر الدین شجاع الدین، ملیحه حدادنژاد، (1397). 'تاثیر شش هفته تمرینات شناختی عملکردی بر شاخص های شناختی افراد مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی: کارآزمایی بالینی تصادفی'، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 14(6)، صص.318-324. magiran.com/p2097003
Noorollah Javdaneh, Amir Letafatkar, Sadredin Shojaedin, Maliheh Hadadnejad, (2019). 'The Effect of Six Weeks of Functional Cognitive Training on Cognitive Factors among the People with Non-Specific Chronic Neck Pain; A Clinical Trial Study', Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 14(6), pp.318-324. magiran.com/p2097003
نورالله جاودانه؛ امیر لطافت کار؛ صدر الدین شجاع الدین؛ ملیحه حدادنژاد. "تاثیر شش هفته تمرینات شناختی عملکردی بر شاخص های شناختی افراد مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی: کارآزمایی بالینی تصادفی". مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 14 ،6 ، 1397، 318-324. magiran.com/p2097003
Noorollah Javdaneh; Amir Letafatkar; Sadredin Shojaedin; Maliheh Hadadnejad. "The Effect of Six Weeks of Functional Cognitive Training on Cognitive Factors among the People with Non-Specific Chronic Neck Pain; A Clinical Trial Study", Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 14, 6, 2019, 318-324. magiran.com/p2097003
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال