ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامرضا فرنوش، غلامحسین علیشیری، سید رضا حسینی ذیجود، روح الله درستکار، علیرضا جلالی فراهانی، (1398). شناخت کروناویروس نوین-2019 و کووید-19 بر اساس شواهد موجود- مطالعه مروری، مجله طب نظامی، 22(1)، 1-11. magiran.com/p2097011
Gholamreza Farnoosh, Gholamhossein Alishiri, Seyed Reza Hosseini Zijoud, Ruhollah Dorostkar, Alireza Jalali Farahani, (2020). Understanding the 2019-novel Coronavirus (2019-nCoV) and Coronavirus Disease (COVID-19) Based on Available Evidence - A Narrative Review, Journal of Military Medicine, 22(1), 1-11. magiran.com/p2097011
غلامرضا فرنوش، غلامحسین علیشیری، سید رضا حسینی ذیجود، روح الله درستکار، علیرضا جلالی فراهانی، شناخت کروناویروس نوین-2019 و کووید-19 بر اساس شواهد موجود- مطالعه مروری. مجله طب نظامی، 1398؛ 22(1): 1-11. magiran.com/p2097011
Gholamreza Farnoosh, Gholamhossein Alishiri, Seyed Reza Hosseini Zijoud, Ruhollah Dorostkar, Alireza Jalali Farahani, Understanding the 2019-novel Coronavirus (2019-nCoV) and Coronavirus Disease (COVID-19) Based on Available Evidence - A Narrative Review, Journal of Military Medicine, 2020; 22(1): 1-11. magiran.com/p2097011
غلامرضا فرنوش، غلامحسین علیشیری، سید رضا حسینی ذیجود، روح الله درستکار، علیرضا جلالی فراهانی، "شناخت کروناویروس نوین-2019 و کووید-19 بر اساس شواهد موجود- مطالعه مروری"، مجله طب نظامی 22، شماره 1 (1398): 1-11. magiran.com/p2097011
Gholamreza Farnoosh, Gholamhossein Alishiri, Seyed Reza Hosseini Zijoud, Ruhollah Dorostkar, Alireza Jalali Farahani, "Understanding the 2019-novel Coronavirus (2019-nCoV) and Coronavirus Disease (COVID-19) Based on Available Evidence - A Narrative Review", Journal of Military Medicine 22, no.1 (2020): 1-11. magiran.com/p2097011
غلامرضا فرنوش، غلامحسین علیشیری، سید رضا حسینی ذیجود، روح الله درستکار، علیرضا جلالی فراهانی، (1398). 'شناخت کروناویروس نوین-2019 و کووید-19 بر اساس شواهد موجود- مطالعه مروری'، مجله طب نظامی، 22(1)، صص.1-11. magiran.com/p2097011
Gholamreza Farnoosh, Gholamhossein Alishiri, Seyed Reza Hosseini Zijoud, Ruhollah Dorostkar, Alireza Jalali Farahani, (2020). 'Understanding the 2019-novel Coronavirus (2019-nCoV) and Coronavirus Disease (COVID-19) Based on Available Evidence - A Narrative Review', Journal of Military Medicine, 22(1), pp.1-11. magiran.com/p2097011
غلامرضا فرنوش؛ غلامحسین علیشیری؛ سید رضا حسینی ذیجود؛ روح الله درستکار؛ علیرضا جلالی فراهانی. "شناخت کروناویروس نوین-2019 و کووید-19 بر اساس شواهد موجود- مطالعه مروری". مجله طب نظامی، 22 ،1 ، 1398، 1-11. magiran.com/p2097011
Gholamreza Farnoosh; Gholamhossein Alishiri; Seyed Reza Hosseini Zijoud; Ruhollah Dorostkar; Alireza Jalali Farahani. "Understanding the 2019-novel Coronavirus (2019-nCoV) and Coronavirus Disease (COVID-19) Based on Available Evidence - A Narrative Review", Journal of Military Medicine, 22, 1, 2020, 1-11. magiran.com/p2097011
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال