ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد خانجانی، یوسف اسمری برده زرد، دانا محمد امین زاده، (1398). بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت های حل مسئله بر آمادگی اعتیاد سربازان، مجله طب نظامی، 22(1)، 46-53. magiran.com/p2097015
Sajad Khanjani, Yousef Asmari Bardezard, Dana Mohammad Aminzade, (2020). The Effectiveness of Group Training Problem-solving Skills on Soldiers' Addiction Potential, Journal of Military Medicine, 22(1), 46-53. magiran.com/p2097015
سجاد خانجانی، یوسف اسمری برده زرد، دانا محمد امین زاده، بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت های حل مسئله بر آمادگی اعتیاد سربازان. مجله طب نظامی، 1398؛ 22(1): 46-53. magiran.com/p2097015
Sajad Khanjani, Yousef Asmari Bardezard, Dana Mohammad Aminzade, The Effectiveness of Group Training Problem-solving Skills on Soldiers' Addiction Potential, Journal of Military Medicine, 2020; 22(1): 46-53. magiran.com/p2097015
سجاد خانجانی، یوسف اسمری برده زرد، دانا محمد امین زاده، "بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت های حل مسئله بر آمادگی اعتیاد سربازان"، مجله طب نظامی 22، شماره 1 (1398): 46-53. magiran.com/p2097015
Sajad Khanjani, Yousef Asmari Bardezard, Dana Mohammad Aminzade, "The Effectiveness of Group Training Problem-solving Skills on Soldiers' Addiction Potential", Journal of Military Medicine 22, no.1 (2020): 46-53. magiran.com/p2097015
سجاد خانجانی، یوسف اسمری برده زرد، دانا محمد امین زاده، (1398). 'بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت های حل مسئله بر آمادگی اعتیاد سربازان'، مجله طب نظامی، 22(1)، صص.46-53. magiran.com/p2097015
Sajad Khanjani, Yousef Asmari Bardezard, Dana Mohammad Aminzade, (2020). 'The Effectiveness of Group Training Problem-solving Skills on Soldiers' Addiction Potential', Journal of Military Medicine, 22(1), pp.46-53. magiran.com/p2097015
سجاد خانجانی؛ یوسف اسمری برده زرد؛ دانا محمد امین زاده. "بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت های حل مسئله بر آمادگی اعتیاد سربازان". مجله طب نظامی، 22 ،1 ، 1398، 46-53. magiran.com/p2097015
Sajad Khanjani; Yousef Asmari Bardezard; Dana Mohammad Aminzade. "The Effectiveness of Group Training Problem-solving Skills on Soldiers' Addiction Potential", Journal of Military Medicine, 22, 1, 2020, 46-53. magiran.com/p2097015
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال