ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسین آقایی، عباس عبادی، فاطمه علی اکبری، زهره وفادار، (1398). اثربخشی آموزش مدیریت بحران مبتنی بر رویکرد بین حرفه ای بر توانمندی پرستاران نظامی در مقابله با بحران، مجله طب نظامی، 22(1)، 54-63. magiran.com/p2097016
Mohammad Hossein Aghaei, Abbas Ebadi, Fatemeh Aliakbari, Zohreh Vafadar, (2020). The Effectiveness of Crisis Management Education Based on Inter-Professional Approach on Military Nurses’ Ability to Confront with Crisis, Journal of Military Medicine, 22(1), 54-63. magiran.com/p2097016
محمدحسین آقایی، عباس عبادی، فاطمه علی اکبری، زهره وفادار، اثربخشی آموزش مدیریت بحران مبتنی بر رویکرد بین حرفه ای بر توانمندی پرستاران نظامی در مقابله با بحران. مجله طب نظامی، 1398؛ 22(1): 54-63. magiran.com/p2097016
Mohammad Hossein Aghaei, Abbas Ebadi, Fatemeh Aliakbari, Zohreh Vafadar, The Effectiveness of Crisis Management Education Based on Inter-Professional Approach on Military Nurses’ Ability to Confront with Crisis, Journal of Military Medicine, 2020; 22(1): 54-63. magiran.com/p2097016
محمدحسین آقایی، عباس عبادی، فاطمه علی اکبری، زهره وفادار، "اثربخشی آموزش مدیریت بحران مبتنی بر رویکرد بین حرفه ای بر توانمندی پرستاران نظامی در مقابله با بحران"، مجله طب نظامی 22، شماره 1 (1398): 54-63. magiran.com/p2097016
Mohammad Hossein Aghaei, Abbas Ebadi, Fatemeh Aliakbari, Zohreh Vafadar, "The Effectiveness of Crisis Management Education Based on Inter-Professional Approach on Military Nurses’ Ability to Confront with Crisis", Journal of Military Medicine 22, no.1 (2020): 54-63. magiran.com/p2097016
محمدحسین آقایی، عباس عبادی، فاطمه علی اکبری، زهره وفادار، (1398). 'اثربخشی آموزش مدیریت بحران مبتنی بر رویکرد بین حرفه ای بر توانمندی پرستاران نظامی در مقابله با بحران'، مجله طب نظامی، 22(1)، صص.54-63. magiran.com/p2097016
Mohammad Hossein Aghaei, Abbas Ebadi, Fatemeh Aliakbari, Zohreh Vafadar, (2020). 'The Effectiveness of Crisis Management Education Based on Inter-Professional Approach on Military Nurses’ Ability to Confront with Crisis', Journal of Military Medicine, 22(1), pp.54-63. magiran.com/p2097016
محمدحسین آقایی؛ عباس عبادی؛ فاطمه علی اکبری؛ زهره وفادار. "اثربخشی آموزش مدیریت بحران مبتنی بر رویکرد بین حرفه ای بر توانمندی پرستاران نظامی در مقابله با بحران". مجله طب نظامی، 22 ،1 ، 1398، 54-63. magiran.com/p2097016
Mohammad Hossein Aghaei; Abbas Ebadi; Fatemeh Aliakbari; Zohreh Vafadar. "The Effectiveness of Crisis Management Education Based on Inter-Professional Approach on Military Nurses’ Ability to Confront with Crisis", Journal of Military Medicine, 22, 1, 2020, 54-63. magiran.com/p2097016
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال