ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید حسن سعادت، سیده الناز موسوی، غلامرضا احمدی، لیلا سالک ابراهیمی، افشار سیاحی، حسین زندی فر، (1398). نقش راهبردهای تنظیم هیجان در اختلالات هیجانی سربازان با سابقه تلاش های خودآسیبی (خودکشی و غیرخودکشی گرایانه)، مجله طب نظامی، 22(1)، 64-73. magiran.com/p2097017
Seyed Hassan Saadat, Seyedeh Elnaz Mousavi, Gholamreza Ahmadi, Leila Salek Ebrahimi, Afshar Sayahi, Hossein Zandifar, (2020). The Role of Emotion Regulation Strategies in Emotional Disorders of Soldiers with History of Self-Harm Attempts (Suicidal and Non-Suicidal), Journal of Military Medicine, 22(1), 64-73. magiran.com/p2097017
سید حسن سعادت، سیده الناز موسوی، غلامرضا احمدی، لیلا سالک ابراهیمی، افشار سیاحی، حسین زندی فر، نقش راهبردهای تنظیم هیجان در اختلالات هیجانی سربازان با سابقه تلاش های خودآسیبی (خودکشی و غیرخودکشی گرایانه). مجله طب نظامی، 1398؛ 22(1): 64-73. magiran.com/p2097017
Seyed Hassan Saadat, Seyedeh Elnaz Mousavi, Gholamreza Ahmadi, Leila Salek Ebrahimi, Afshar Sayahi, Hossein Zandifar, The Role of Emotion Regulation Strategies in Emotional Disorders of Soldiers with History of Self-Harm Attempts (Suicidal and Non-Suicidal), Journal of Military Medicine, 2020; 22(1): 64-73. magiran.com/p2097017
سید حسن سعادت، سیده الناز موسوی، غلامرضا احمدی، لیلا سالک ابراهیمی، افشار سیاحی، حسین زندی فر، "نقش راهبردهای تنظیم هیجان در اختلالات هیجانی سربازان با سابقه تلاش های خودآسیبی (خودکشی و غیرخودکشی گرایانه)"، مجله طب نظامی 22، شماره 1 (1398): 64-73. magiran.com/p2097017
Seyed Hassan Saadat, Seyedeh Elnaz Mousavi, Gholamreza Ahmadi, Leila Salek Ebrahimi, Afshar Sayahi, Hossein Zandifar, "The Role of Emotion Regulation Strategies in Emotional Disorders of Soldiers with History of Self-Harm Attempts (Suicidal and Non-Suicidal)", Journal of Military Medicine 22, no.1 (2020): 64-73. magiran.com/p2097017
سید حسن سعادت، سیده الناز موسوی، غلامرضا احمدی، لیلا سالک ابراهیمی، افشار سیاحی، حسین زندی فر، (1398). 'نقش راهبردهای تنظیم هیجان در اختلالات هیجانی سربازان با سابقه تلاش های خودآسیبی (خودکشی و غیرخودکشی گرایانه)'، مجله طب نظامی، 22(1)، صص.64-73. magiran.com/p2097017
Seyed Hassan Saadat, Seyedeh Elnaz Mousavi, Gholamreza Ahmadi, Leila Salek Ebrahimi, Afshar Sayahi, Hossein Zandifar, (2020). 'The Role of Emotion Regulation Strategies in Emotional Disorders of Soldiers with History of Self-Harm Attempts (Suicidal and Non-Suicidal)', Journal of Military Medicine, 22(1), pp.64-73. magiran.com/p2097017
سید حسن سعادت؛ سیده الناز موسوی؛ غلامرضا احمدی؛ لیلا سالک ابراهیمی؛ افشار سیاحی؛ حسین زندی فر. "نقش راهبردهای تنظیم هیجان در اختلالات هیجانی سربازان با سابقه تلاش های خودآسیبی (خودکشی و غیرخودکشی گرایانه)". مجله طب نظامی، 22 ،1 ، 1398، 64-73. magiran.com/p2097017
Seyed Hassan Saadat; Seyedeh Elnaz Mousavi; Gholamreza Ahmadi; Leila Salek Ebrahimi; Afshar Sayahi; Hossein Zandifar. "The Role of Emotion Regulation Strategies in Emotional Disorders of Soldiers with History of Self-Harm Attempts (Suicidal and Non-Suicidal)", Journal of Military Medicine, 22, 1, 2020, 64-73. magiran.com/p2097017
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال