ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Samad Ghaffari, Nashmil Parvizian, Leili Pourafkari, Ahmad Separham, Reza Hajizadeh, Nader D Nader, Elnaz Javanshir, Nariman Sepehrvand, Arezou Tajlil, Babak Nasiri, (2020). Prognostic value of platelet indices in patients with acute pulmonary thromboembolism, Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research, 12(1), 56-62. magiran.com/p2097076
Samad Ghaffari, Nashmil Parvizian, Leili Pourafkari, Ahmad Separham, Reza Hajizadeh, Nader D Nader, Elnaz Javanshir, Nariman Sepehrvand, Arezou Tajlil, Babak Nasiri, Prognostic value of platelet indices in patients with acute pulmonary thromboembolism, Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research, 2020; 12(1): 56-62. magiran.com/p2097076
Samad Ghaffari, Nashmil Parvizian, Leili Pourafkari, Ahmad Separham, Reza Hajizadeh, Nader D Nader, Elnaz Javanshir, Nariman Sepehrvand, Arezou Tajlil, Babak Nasiri, "Prognostic value of platelet indices in patients with acute pulmonary thromboembolism", Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research 12, no.1 (2020): 56-62. magiran.com/p2097076
Samad Ghaffari, Nashmil Parvizian, Leili Pourafkari, Ahmad Separham, Reza Hajizadeh, Nader D Nader, Elnaz Javanshir, Nariman Sepehrvand, Arezou Tajlil, Babak Nasiri, (2020). 'Prognostic value of platelet indices in patients with acute pulmonary thromboembolism', Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research, 12(1), pp.56-62. magiran.com/p2097076
Samad Ghaffari; Nashmil Parvizian; Leili Pourafkari; Ahmad Separham; Reza Hajizadeh; Nader D Nader; Elnaz Javanshir; Nariman Sepehrvand; Arezou Tajlil; Babak Nasiri. "Prognostic value of platelet indices in patients with acute pulmonary thromboembolism", Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research, 12, 1, 2020, 56-62. magiran.com/p2097076
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال