ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد شهبازی سلطانی، ایمان خدابنده بایگی، (1398). بررسی نظرهای کاربران فضای مجازی در خصوص اخبار منتشره در خبرگزاری های داخلی و خارجی فارسی زبان پیرامون پدیده «دختران خیابان انقلاب»، فصلنامه رسانه، 30(4)، 71-91. magiran.com/p2097625
Mohammad Shahbazi Soltani , Iman Khodabandeh Bygee, (2020). Review of cyber space users about the news coverage of local andforeign news agencies about Girls of Enghelab Street., Rasaneh, 30(4), 71-91. magiran.com/p2097625
محمد شهبازی سلطانی، ایمان خدابنده بایگی، بررسی نظرهای کاربران فضای مجازی در خصوص اخبار منتشره در خبرگزاری های داخلی و خارجی فارسی زبان پیرامون پدیده «دختران خیابان انقلاب». فصلنامه رسانه، 1398؛ 30(4): 71-91. magiran.com/p2097625
Mohammad Shahbazi Soltani , Iman Khodabandeh Bygee, Review of cyber space users about the news coverage of local andforeign news agencies about Girls of Enghelab Street., Rasaneh, 2020; 30(4): 71-91. magiran.com/p2097625
محمد شهبازی سلطانی، ایمان خدابنده بایگی، "بررسی نظرهای کاربران فضای مجازی در خصوص اخبار منتشره در خبرگزاری های داخلی و خارجی فارسی زبان پیرامون پدیده «دختران خیابان انقلاب»"، فصلنامه رسانه 30، شماره 4 (1398): 71-91. magiran.com/p2097625
Mohammad Shahbazi Soltani , Iman Khodabandeh Bygee, "Review of cyber space users about the news coverage of local andforeign news agencies about Girls of Enghelab Street.", Rasaneh 30, no.4 (2020): 71-91. magiran.com/p2097625
محمد شهبازی سلطانی، ایمان خدابنده بایگی، (1398). 'بررسی نظرهای کاربران فضای مجازی در خصوص اخبار منتشره در خبرگزاری های داخلی و خارجی فارسی زبان پیرامون پدیده «دختران خیابان انقلاب»'، فصلنامه رسانه، 30(4)، صص.71-91. magiran.com/p2097625
Mohammad Shahbazi Soltani , Iman Khodabandeh Bygee, (2020). 'Review of cyber space users about the news coverage of local andforeign news agencies about Girls of Enghelab Street.', Rasaneh, 30(4), pp.71-91. magiran.com/p2097625
محمد شهبازی سلطانی؛ ایمان خدابنده بایگی. "بررسی نظرهای کاربران فضای مجازی در خصوص اخبار منتشره در خبرگزاری های داخلی و خارجی فارسی زبان پیرامون پدیده «دختران خیابان انقلاب»". فصلنامه رسانه، 30 ،4 ، 1398، 71-91. magiran.com/p2097625
Mohammad Shahbazi Soltani ; Iman Khodabandeh Bygee. "Review of cyber space users about the news coverage of local andforeign news agencies about Girls of Enghelab Street.", Rasaneh, 30, 4, 2020, 71-91. magiran.com/p2097625
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال