ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جلیل نوروزی، نسرین جعفری گلستان، سیدامیرحسین پیشگویی، (1398). مقایسه تاثیر آموزش به دو روش سخنرانی و چند رسانه ای بر میزان دانش، نگرش و عملکرد پرستاران اورژانس در زمینه بکارگیری یک مدل ارتباطی در ثبت و گزارش نویسی پرستاری در بیمارستان های منتخب نظامی، مجله علوم مراقبتی نظامی، 6(4)، 258-267. magiran.com/p2097644
N Jafari Golestan, SAH Pishgooie, J Norouzi, (2020). A Comparative Study on the Effect of lecture and multimedia Training of applying SBAR communication model on Emergency Nurses’ Knowledge, attitude and performance of nursing documentation in Selected Military Hospitals, Journal of Military Caring Sciences, 6(4), 258-267. magiran.com/p2097644
جلیل نوروزی، نسرین جعفری گلستان، سیدامیرحسین پیشگویی، مقایسه تاثیر آموزش به دو روش سخنرانی و چند رسانه ای بر میزان دانش، نگرش و عملکرد پرستاران اورژانس در زمینه بکارگیری یک مدل ارتباطی در ثبت و گزارش نویسی پرستاری در بیمارستان های منتخب نظامی. مجله علوم مراقبتی نظامی، 1398؛ 6(4): 258-267. magiran.com/p2097644
N Jafari Golestan, SAH Pishgooie, J Norouzi, A Comparative Study on the Effect of lecture and multimedia Training of applying SBAR communication model on Emergency Nurses’ Knowledge, attitude and performance of nursing documentation in Selected Military Hospitals, Journal of Military Caring Sciences, 2020; 6(4): 258-267. magiran.com/p2097644
جلیل نوروزی، نسرین جعفری گلستان، سیدامیرحسین پیشگویی، "مقایسه تاثیر آموزش به دو روش سخنرانی و چند رسانه ای بر میزان دانش، نگرش و عملکرد پرستاران اورژانس در زمینه بکارگیری یک مدل ارتباطی در ثبت و گزارش نویسی پرستاری در بیمارستان های منتخب نظامی"، مجله علوم مراقبتی نظامی 6، شماره 4 (1398): 258-267. magiran.com/p2097644
N Jafari Golestan, SAH Pishgooie, J Norouzi, "A Comparative Study on the Effect of lecture and multimedia Training of applying SBAR communication model on Emergency Nurses’ Knowledge, attitude and performance of nursing documentation in Selected Military Hospitals", Journal of Military Caring Sciences 6, no.4 (2020): 258-267. magiran.com/p2097644
جلیل نوروزی، نسرین جعفری گلستان، سیدامیرحسین پیشگویی، (1398). 'مقایسه تاثیر آموزش به دو روش سخنرانی و چند رسانه ای بر میزان دانش، نگرش و عملکرد پرستاران اورژانس در زمینه بکارگیری یک مدل ارتباطی در ثبت و گزارش نویسی پرستاری در بیمارستان های منتخب نظامی'، مجله علوم مراقبتی نظامی، 6(4)، صص.258-267. magiran.com/p2097644
N Jafari Golestan, SAH Pishgooie, J Norouzi, (2020). 'A Comparative Study on the Effect of lecture and multimedia Training of applying SBAR communication model on Emergency Nurses’ Knowledge, attitude and performance of nursing documentation in Selected Military Hospitals', Journal of Military Caring Sciences, 6(4), pp.258-267. magiran.com/p2097644
جلیل نوروزی؛ نسرین جعفری گلستان؛ سیدامیرحسین پیشگویی. "مقایسه تاثیر آموزش به دو روش سخنرانی و چند رسانه ای بر میزان دانش، نگرش و عملکرد پرستاران اورژانس در زمینه بکارگیری یک مدل ارتباطی در ثبت و گزارش نویسی پرستاری در بیمارستان های منتخب نظامی". مجله علوم مراقبتی نظامی، 6 ،4 ، 1398، 258-267. magiran.com/p2097644
N Jafari Golestan; SAH Pishgooie; J Norouzi. "A Comparative Study on the Effect of lecture and multimedia Training of applying SBAR communication model on Emergency Nurses’ Knowledge, attitude and performance of nursing documentation in Selected Military Hospitals", Journal of Military Caring Sciences, 6, 4, 2020, 258-267. magiran.com/p2097644
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال