ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژگان محمدی مهر، اسماعیل حسین پور، (1398). بررسی رابطه سبک رهبری اخلاقی مدیران با تعهد حرفه ای و حساسیت اخلاقی پزشکان در یک بیمارستان نظامی، مجله علوم مراقبتی نظامی، 6(4)، 296-305. magiran.com/p2097647
M. Mohammadimehr, E. Hosseinpour, (2020). The Relationship between Managers' Ethical Leadership Style with Professional Commitment and Ethical Sensitivity among Physicians of a Military Hospital, Journal of Military Caring Sciences, 6(4), 296-305. magiran.com/p2097647
مژگان محمدی مهر، اسماعیل حسین پور، بررسی رابطه سبک رهبری اخلاقی مدیران با تعهد حرفه ای و حساسیت اخلاقی پزشکان در یک بیمارستان نظامی. مجله علوم مراقبتی نظامی، 1398؛ 6(4): 296-305. magiran.com/p2097647
M. Mohammadimehr, E. Hosseinpour, The Relationship between Managers' Ethical Leadership Style with Professional Commitment and Ethical Sensitivity among Physicians of a Military Hospital, Journal of Military Caring Sciences, 2020; 6(4): 296-305. magiran.com/p2097647
مژگان محمدی مهر، اسماعیل حسین پور، "بررسی رابطه سبک رهبری اخلاقی مدیران با تعهد حرفه ای و حساسیت اخلاقی پزشکان در یک بیمارستان نظامی"، مجله علوم مراقبتی نظامی 6، شماره 4 (1398): 296-305. magiran.com/p2097647
M. Mohammadimehr, E. Hosseinpour, "The Relationship between Managers' Ethical Leadership Style with Professional Commitment and Ethical Sensitivity among Physicians of a Military Hospital", Journal of Military Caring Sciences 6, no.4 (2020): 296-305. magiran.com/p2097647
مژگان محمدی مهر، اسماعیل حسین پور، (1398). 'بررسی رابطه سبک رهبری اخلاقی مدیران با تعهد حرفه ای و حساسیت اخلاقی پزشکان در یک بیمارستان نظامی'، مجله علوم مراقبتی نظامی، 6(4)، صص.296-305. magiran.com/p2097647
M. Mohammadimehr, E. Hosseinpour, (2020). 'The Relationship between Managers' Ethical Leadership Style with Professional Commitment and Ethical Sensitivity among Physicians of a Military Hospital', Journal of Military Caring Sciences, 6(4), pp.296-305. magiran.com/p2097647
مژگان محمدی مهر؛ اسماعیل حسین پور. "بررسی رابطه سبک رهبری اخلاقی مدیران با تعهد حرفه ای و حساسیت اخلاقی پزشکان در یک بیمارستان نظامی". مجله علوم مراقبتی نظامی، 6 ،4 ، 1398، 296-305. magiran.com/p2097647
M. Mohammadimehr; E. Hosseinpour. "The Relationship between Managers' Ethical Leadership Style with Professional Commitment and Ethical Sensitivity among Physicians of a Military Hospital", Journal of Military Caring Sciences, 6, 4, 2020, 296-305. magiran.com/p2097647
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال