ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا مرتضایی، ریحانه آرین، سمن افخمی اردکانی، وحید مشایخی قویونلو، (1398). دو مورد سالک مزمن و مقاوم به درمان به عنوان تظاهری اولیه از اختلال لنفوپرولیفراتیو زمینه ای، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(559)، 1436-1439. magiran.com/p2097652
Reza Mortezaei, Reihaneh Aryan, Saman Afkhami Ardakani, Vahid Mashayekhi Goyonlo, (2020). Two Cases of Chronic and Drug-Resistant Cutaneous Leishmaniasis as an Initial Presentation of the Underlying Lymphoproliferative Disorder, Journal Of Isfahan Medical School, 37(559), 1436-1439. magiran.com/p2097652
رضا مرتضایی، ریحانه آرین، سمن افخمی اردکانی، وحید مشایخی قویونلو، دو مورد سالک مزمن و مقاوم به درمان به عنوان تظاهری اولیه از اختلال لنفوپرولیفراتیو زمینه ای. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(559): 1436-1439. magiran.com/p2097652
Reza Mortezaei, Reihaneh Aryan, Saman Afkhami Ardakani, Vahid Mashayekhi Goyonlo, Two Cases of Chronic and Drug-Resistant Cutaneous Leishmaniasis as an Initial Presentation of the Underlying Lymphoproliferative Disorder, Journal Of Isfahan Medical School, 2020; 37(559): 1436-1439. magiran.com/p2097652
رضا مرتضایی، ریحانه آرین، سمن افخمی اردکانی، وحید مشایخی قویونلو، "دو مورد سالک مزمن و مقاوم به درمان به عنوان تظاهری اولیه از اختلال لنفوپرولیفراتیو زمینه ای"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 559 (1398): 1436-1439. magiran.com/p2097652
Reza Mortezaei, Reihaneh Aryan, Saman Afkhami Ardakani, Vahid Mashayekhi Goyonlo, "Two Cases of Chronic and Drug-Resistant Cutaneous Leishmaniasis as an Initial Presentation of the Underlying Lymphoproliferative Disorder", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.559 (2020): 1436-1439. magiran.com/p2097652
رضا مرتضایی، ریحانه آرین، سمن افخمی اردکانی، وحید مشایخی قویونلو، (1398). 'دو مورد سالک مزمن و مقاوم به درمان به عنوان تظاهری اولیه از اختلال لنفوپرولیفراتیو زمینه ای'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(559)، صص.1436-1439. magiran.com/p2097652
Reza Mortezaei, Reihaneh Aryan, Saman Afkhami Ardakani, Vahid Mashayekhi Goyonlo, (2020). 'Two Cases of Chronic and Drug-Resistant Cutaneous Leishmaniasis as an Initial Presentation of the Underlying Lymphoproliferative Disorder', Journal Of Isfahan Medical School, 37(559), pp.1436-1439. magiran.com/p2097652
رضا مرتضایی؛ ریحانه آرین؛ سمن افخمی اردکانی؛ وحید مشایخی قویونلو. "دو مورد سالک مزمن و مقاوم به درمان به عنوان تظاهری اولیه از اختلال لنفوپرولیفراتیو زمینه ای". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،559 ، 1398، 1436-1439. magiran.com/p2097652
Reza Mortezaei; Reihaneh Aryan; Saman Afkhami Ardakani; Vahid Mashayekhi Goyonlo. "Two Cases of Chronic and Drug-Resistant Cutaneous Leishmaniasis as an Initial Presentation of the Underlying Lymphoproliferative Disorder", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 559, 2020, 1436-1439. magiran.com/p2097652
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال