ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرداد محرم زاده، حبیب ابراهیم پور، نسرین عزیزیان کهن، مسعود دارابی، (1398). نقش هوش معنوی و اخلاق کاری در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 14(4)، 99-107. magiran.com/p2097795
, (2020). The Role of Spiritual Intelligence and Work Ethics in Prediction of Organizational Citizenship Behavior, Journal of Ethics in Scince and Technology, 14(4), 99-107. magiran.com/p2097795
مهرداد محرم زاده، حبیب ابراهیم پور، نسرین عزیزیان کهن، مسعود دارابی، نقش هوش معنوی و اخلاق کاری در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 1398؛ 14(4): 99-107. magiran.com/p2097795
, The Role of Spiritual Intelligence and Work Ethics in Prediction of Organizational Citizenship Behavior, Journal of Ethics in Scince and Technology, 2020; 14(4): 99-107. magiran.com/p2097795
مهرداد محرم زاده، حبیب ابراهیم پور، نسرین عزیزیان کهن، مسعود دارابی، "نقش هوش معنوی و اخلاق کاری در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان"، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری 14، شماره 4 (1398): 99-107. magiran.com/p2097795
, "The Role of Spiritual Intelligence and Work Ethics in Prediction of Organizational Citizenship Behavior", Journal of Ethics in Scince and Technology 14, no.4 (2020): 99-107. magiran.com/p2097795
مهرداد محرم زاده، حبیب ابراهیم پور، نسرین عزیزیان کهن، مسعود دارابی، (1398). 'نقش هوش معنوی و اخلاق کاری در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان'، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 14(4)، صص.99-107. magiran.com/p2097795
, (2020). 'The Role of Spiritual Intelligence and Work Ethics in Prediction of Organizational Citizenship Behavior', Journal of Ethics in Scince and Technology, 14(4), pp.99-107. magiran.com/p2097795
مهرداد محرم زاده؛ حبیب ابراهیم پور؛ نسرین عزیزیان کهن؛ مسعود دارابی. "نقش هوش معنوی و اخلاق کاری در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان". فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 14 ،4 ، 1398، 99-107. magiran.com/p2097795
. "The Role of Spiritual Intelligence and Work Ethics in Prediction of Organizational Citizenship Behavior", Journal of Ethics in Scince and Technology, 14, 4, 2020, 99-107. magiran.com/p2097795
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال