ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ریحانه خیزاب، فاطمه عیدی، (1398). رابطه زیست محیطی فرهنگ و رفتار با نقش مداخله گر جنسیت بر قصد خرید اخلاقی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 14(4)، 152-161. magiran.com/p2097801
, (2020). The Environmental Relationship of Culture and Behavior with the Intervening Role of Gender on Ethical Purchasing Intent, Journal of Ethics in Scince and Technology, 14(4), 152-161. magiran.com/p2097801
ریحانه خیزاب، فاطمه عیدی، رابطه زیست محیطی فرهنگ و رفتار با نقش مداخله گر جنسیت بر قصد خرید اخلاقی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 1398؛ 14(4): 152-161. magiran.com/p2097801
, The Environmental Relationship of Culture and Behavior with the Intervening Role of Gender on Ethical Purchasing Intent, Journal of Ethics in Scince and Technology, 2020; 14(4): 152-161. magiran.com/p2097801
ریحانه خیزاب، فاطمه عیدی، "رابطه زیست محیطی فرهنگ و رفتار با نقش مداخله گر جنسیت بر قصد خرید اخلاقی"، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری 14، شماره 4 (1398): 152-161. magiran.com/p2097801
, "The Environmental Relationship of Culture and Behavior with the Intervening Role of Gender on Ethical Purchasing Intent", Journal of Ethics in Scince and Technology 14, no.4 (2020): 152-161. magiran.com/p2097801
ریحانه خیزاب، فاطمه عیدی، (1398). 'رابطه زیست محیطی فرهنگ و رفتار با نقش مداخله گر جنسیت بر قصد خرید اخلاقی'، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 14(4)، صص.152-161. magiran.com/p2097801
, (2020). 'The Environmental Relationship of Culture and Behavior with the Intervening Role of Gender on Ethical Purchasing Intent', Journal of Ethics in Scince and Technology, 14(4), pp.152-161. magiran.com/p2097801
ریحانه خیزاب؛ فاطمه عیدی. "رابطه زیست محیطی فرهنگ و رفتار با نقش مداخله گر جنسیت بر قصد خرید اخلاقی". فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 14 ،4 ، 1398، 152-161. magiran.com/p2097801
. "The Environmental Relationship of Culture and Behavior with the Intervening Role of Gender on Ethical Purchasing Intent", Journal of Ethics in Scince and Technology, 14, 4, 2020, 152-161. magiran.com/p2097801
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال